info@sirfdanismanlik.com.tr Sırf Danışmanlık Hizmetleri

Tarım ve Gıda

Gıda ithalat izni

Enteral beslenme ürünlerinin ithal izinleri ve fiyatlandırma işlemleri 4 Haziran 2001 tarih ve 3584 sayılı Sağlık Bakanlığı Makam Onayı ile (bu tarihten itibaren) Bakanlık Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülmektedir.
1.Dilekçe;
-İthalatı gerçekleştiren kuruluşun ünvan ve adresini içermelidir.
-Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne hitaben yazılmalıdır.
-İthalatçı kuruluş mühürü ile yetkilisinin imzası bulunmalıdır.

GIDA KODEKSİ BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; üretici ve tüketici menfaatleri ile halk sağlığını korumak, gıda maddelerinin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretim, hazırlama, işleme, muhafaza, depolama, taşıma ve pazarlanmasını sağlamak üzere gıda maddelerinin özelliklerini belirlemektir.

GIDA ÜRETİM VE SATIŞ YERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Amaç
Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, gıda ve gıda katkı maddelerinin üretildiği, satış ve toplu tüketiminin yapıldığı, depolandığı iş yerlerinde teknik ve hijyen kurallarına uyulmaması sonucu ortaya çıkabilecek hastalık ve zararlı etmenlere karşı insan sağlığının korunması, çalışan personelin ve gıda maddeleri ile temas edecek malzeme, alet ve ekipmanın hijyen kurallarına uygunluğunu temin etmek ve ettirmek, satış ve toplu tüketim yerlerinde satılan gıda maddelerinin denetimi, gıda maddeleri üreten işyerinin çalışma izni işlemleri, eğitim etkinlikleri ve denetim sonuçlarına itiraz hakkına ait usül ve esasları düzenlemektir.

Gıda üretim izni

5179 sayılı Kanunun 4. ve 6. maddeleri ve Çalışma İzni ve Gıda Sicili ile Üretim İzni Yönetmeliği gereği; gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten iş yerleri, bu Yönetmelikte öngörülen asgari teknik ve hijyenik şartlara uyarak “çalışma izni ve gıda sicil numarası” almalıdır.
Çalışma izni ve gıda sicili ile ilgili işlemler yukarıda anılan Kanun ve Yönetmeliğe istinaden 05.08.2005 tarihine kadar Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yürütülmekte idi. Bu tarih itibarı ile Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun yürütme durdurmalı kararı gereği; çalışma izni ve gıda siciline ilişkin işlemler yetki alanına göre, belediye mücavir alanı içerisinde ilgili Belediyeler, mücavir alan dışında İl Özel İdare Müdürlükleri, organize sanayi bölgelerinde ise Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri tarafından yürütülmeye başlanmıştır.

Kontrol Mühendisliği Programı

Kontrol Mühendisliği Programı'nda verilen öğretimin temel ilkesi ve bu eğitim süreci içinde öğrenciye sunulan ders programının temel amacı, endüstriyel bir işletmenin üretim kalitesinin ve verimliliğin arttırılmasını sağlayan en önemli araç olan, "Endüstriyel Otomasyon Sistemleri"nin tasarımına ilişkin kuramsal ve çağdaş teknolojik bilgiler ile donatılmış Kontrol Mühendislerini yetiştirmektir.
"Kontrol Mühendisliği" nedir?
Kontrol Mühendisliği; elektrik, elektronik, mekanik ve bilgisayar tabanlı tüm endüstriyel üretim sistemlerinin amaçlanan ve planlanan biçimde çalışmasını sağlayan bilgi ve ve teknolojileri üreten ve uygulayan bir mühendislik dalıdır. Kontrol Mühendisliği Programı, "otomatik kontrol teorisi ve uygulamaları, endüstriyel otomasyon, ölçme ve entrümantasyon , robotik, bilgisayar tabanlı endüstriyel bilişim sistemlerinin tasarımı ve uygulamaları" konularında eğitim verir ve araştırma yapar.
Kontrol Mühendisleri ne iş yapar?
"Kontrol Mühendisleri", kontrol sistemleri tasarlayan ve üreten endüstriyel otomasyon sektöründe araştırma, tasarım ve üretim mühendisi olarak veya çeşitli fabrikalarda bakım, onarım ve endüstriyel işletme hizmetlerinde çalışabilirler.

LABORATUAR KURULUŞ İZNİ

BAŞVURULAR İÇİN GEREKLİ BELGELER
Emisyon Ön İzni ve Emisyon İzni İçin; (A Grubuna Tabi İşletmelerin 2 Adet Dosya hazırlaması gerekmektedir. Müdürlüğe yapılacak başvurularda önceki yazıların tarih ve sayıları belirtilmelidir.)
1) Dilekçe ( Dilekçe Örneği )
2) Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği gereği ÇED Gerekli Değildir veya ÇED Olumlu Belgesi veya ÇED Yönetmeliği Kapsam Dışı Yazısı (Emisyon izni başvurusu yapılmadan önce Müdürlüğümüz ÇED ve Planlama Şube Müdürlüğüne başvuru yapılarak alınacaktır.)

İÇ KAYNAKLI PROJE DESTEKLERİ


BİTKİSEL ÜRETİMİ GELİŞTİRME PROJESİ
SEKTÖRÜ: TARIM
KURULUŞUN ADI: TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIMSAL ÜRETİM VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ .

Koruma kontrol belgesi

GIDA ÜRETİM - İTHALAT İZİNLERİ
İzin, Tescil ve İstihdam
Çalışma izni
4- Gıda maddeleri üreten işyeri kurmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, bu işyerleri imalata geçmeden önce Sağlık Bakanlığı’na müracaat ederek işyerinin taşıması gereken asgari teknik ve hijyenik şartlara göre çalışma izni almak ve Sağlık Bakanlığının düzenleyeceği gıda işyerleri siciline kaydolmak zorundadır. Çalışma iznine ait esas ve usuller yönetmelikle belirlenir. (1)