info@sirfdanismanlik.com.tr Sırf Danışmanlık Hizmetleri

Sanayi

SATIŞ SONRASI HİZMETLERİ YETERLİLİK BELGESİ NEDİR?

İmalatı yapılan veya üretilen ürün garanti belgesi gerektiren mallar listesinde yer alıyorsa bu belgeyi alabilmek için önce Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi “SSHYB” alınması gerekmektedir.
GARANTİ BELGESİ GEREKTİREN ÜRÜNLER
Garanti belgesi gerektiren ürünler yasa ile tespit edilmiş ve yayınlanmıştır.
Ürününüze garanti belgesi gerekiyor mu? Doğru tespit edilmesi gerekir.
Ürününüzün G.T.İ.P numarasına ve tanımına göre garanti belgesi gerektiren ürünler listesinden tespit edebilirsiniz.

SANAYİ SİCİL BELGESİ NEDİR?

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 1. maddesi kapsamında değerlendirilen sanayi işletmelerine ve devamlı ve seri halinde tamirat yapan işletmeler ile elektrik veya diğer enerji üreten santraller, gemi inşaatı gibi büyük inşaat yerlerine verilen bir belgedir.
SANAYİ SİCİL BELGESİNİN SANAYİ İŞLETMELERİNE SAĞLADIĞI FAYDALAR NELERDİR?
- İhraç kaydıyla mal teslimlerinde KDV Tecil-Terkin işleminden faydalanırlar.
- Elektrik faturalarını Sanayi Abonesi Tarifesinden öderler.
- Kamu İhale Kanununda yer alan yerli isteklilerin belirlenmesinde avantajlıdırlar.
- Dolaylı olarak iş imkanı sağlarlar.
- Kamu Kurum ve Kuruluşlarının sağladığı desteklerden yararlanırlar.

CE belgesi danışmanlık hizmetleri

CE Markalama günümüzde giderek daha da önem kazanarak, uluslar arası ticarette, ürünlerin pazara sunulması için zorunlu bir koşul olurken, ürünün kalitesi piyasada mevcut diğer ürünlerden olumlu yönde farklılık göstermesi için üreticisi açısından tasarım aşamasından ürünün kullanım süresinin bitimine kadar, önemli imalat ölçütlerini ve uygunluk gereklerini karşılamasına yardımcı olur.
INSPECCO aşağıda belirtilen konularda CE işaretleme hizmetleri gerçekleştirmektedir:
2006/42/EC Makina Emniyeti Yönetmeliği
2006/95/EC Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizatlar
88/378/EEC (2009/48/EC) Oyuncak Yönetmeliği
90/396/EEC (2009/142/EC) Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği
92/42/EEC Sıcak Su Kazanları Yönetmeliği
97/23/EC Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği
87/404/EEC (2009/105/EC) Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği
2000/14/EC Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeli Gürültü Emisyonu İle İlgili Yönetmelik
89/106/EEC Yapı Malzemeleri Yönetmeliği
2004/108/EC Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği.

YABANCI ŞİRKETLERİN ŞUBE AÇMA TALEPLERİ

Merkezleri yurt dışında bulunan yabancı uyruklu, sermayesi paylara bölünmüş şirketlerin Türkiye’de şube açmak suretiyle faaliyet gösterebilmeleri için, 30.11.1914 tarihli Ecnebi Anonim ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Şirketler Hakkında Kanun hükümlerine göre, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Yabancı uyruklu şirketlerle ilgili işlemler aşağıda ana başlıklar altında toplanmıştır.

Garanti belgesi

İmalatçı - üretici veya ithalatçıların, sattıkları, ürettikleri ve/veya ithal ettikleri mallar için düzenlenen ve malın garanti süresi içerisinde meydana gelebilecek arızalarının en az iki yıl süreyle veya özelliği nedeniyle belirlendiği ölçü birimi içerisinde, ücretsiz olarak yenisi ile değiştirilmesinin, tamirinin, bedel iadesinin veya bedel indiriminin taahhüt edildiğini ve satıcı ile tüketicinin yükümlülüklerini gösteren belgedir..

Satış sonrası yeterlilik belgesi danışmanlık hizmetleri

Servis istasyonlarını çalıştırmak için imalatçı-üretici ve/veya ithalatçılar Sanayi ve Ticaret bakanlığı’na aşağıdaki belgelerle birlikte başvurarak Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi alırlar.
a. Dilekçe,
b. Bakanlıkça bastırılmış 3 adet Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi,
c. 3 adet Servis İstasyonlarını Gösterir Liste,
d. Servis istasyonlarının; imal ve/veya ithal edilen ürün veya ürün grubu için hazırlanan hizmet standardına veya teknik düzenlemelere uygun olduğunu ve ayrıca başvuruda bulunan imalatçı – üretici ve/veya ithalatçıya hizmet verebileceğini gösterir, TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi onaylı sureti veya noter tasdikli örneği,
e. İmalatçı – üretici ve/veya ithalatçının noter tasdikli imza sirküleri. Başvuru üzerine Bakanlıkça Kanun ve Yönetmeliğe uygunluk açısından gerekli incelemeler yapılarak yeterli görülenlere Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi verilir.