info@sirfdanismanlik.com.tr Sırf Danışmanlık Hizmetleri

TÜTÜN TİCARETİ YETKİ BELGESİ TALEBİ

TÜTÜN ÜRETİMİ, ÜRETİCİ TÜTÜNLERİNİN PAZARLANMASI, İÇ VE DIŞ TİCARETİ, DENETİMİ VE TÜTÜN EKSPERLİĞİ İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Tütün işleme tesisleri tütün

Ticareti yetki belgesini haiz gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulabilir.Tesis kurmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, gerekli izin taleplerini aşağıdaki bilgi ve belgeleri içeren üç takım dosya halinde bir dilekçe ile, şahsen veya yetkili temsilcisi vasıtasıyla Kuruma intikal ettirirler.
a) Cari yıl tütün ticareti yetki belgesi örneği, (Tütün Üretimi, Üretici Tütünlerinin Pazarlanması, İç ve Dış Ticareti, Denetimi ve Tütün Eksperliği ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumundan).

DAĞITIM YETKİSİ BİLGİLERİNİ İÇEREN DOSYA

Talebi belirtir dilekçe. Dağıtım organizasyonunun nasıl gerçekleştirileceğinin ve ticaretinin nasıl yapılacağının beyanı. Planlanan yıllık faaliyet hacmi. (litre) Alkollü içkilerin depolanacağı depo veya depoların açık adresleri ve m2’si. Depo veya depolar kiralık ise kira kontratları. Nakil araçlarına ilişkin detaylı bilgiler.

ETİL ALKOL ÜRETİM TESİSİ KURMA

Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç
1 — Bu Yönetmeliğin amacı, alkol ve alkollü içkilerin iç ve dış ticaretine ilişkin usul ve esasları belirlemek, alkol tüketiminden kaynaklanan kamusal, toplumsal ve tıbbi nitelikteki her türlü zararları önleyecek düzenlemeleri yapmaktır.

Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar

Amaç
Bu Yönetmeliğin amacı, alkol ve alkollü içkilerin iç ve dış ticaretine ilişkin usul ve esasları belirlemek, alkol tüketiminden kaynaklanan kamusal, toplumsal ve tıbbi nitelikteki her türlü zararları önleyecek düzenlemeleri yapmaktır.
Kurul: Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurulunu,
Kurum: Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumunu,