info@sirfdanismanlik.com.tr Sırf Danışmanlık Hizmetleri

Eğitim

Kurumlarda en önemli ögenin “İnsan” olduğunun farkına varılmasıyla birlikte, yönetim de, insanların, insan tarafından, insanca ve insan için amaçlara doğru yöneltilme sanatı olarak tanımlanmaya başlamıştır. Bu çerçevede hangi kurumda ve hangi kademede olursa olsun, tüm yöneticilerin, kendi yetki, görev ve sorumlulukları içerisinde, verimliliği artırmak, çalışanların iş doyumlarını sağlamak, aralarındaki çatışmaları çözmek, uyumsuzluklarını gidermek, aralarında takım ruhu geliştirmek, yenilikleri benimsetmek ve gelişmeye yönlendirmek, gerektiğinde de onların davranışlarını değiştirmek için çaba göstermeleri gerektiği üzerinde durulmaktadır. İşte bu eğitim, birinci ve ara kademede bulunan yöneticiler ile yöneticiliğe yeni adım atan yönetici adaylarına, bu yeterlikleri, etkileşimli ve uygulamalı bir ortamda kazandırmayı amaçlayarak, bireysel gelişimlerine de destek olacak biçimde hazırlanmış bütünsel bir programdır.İletişim, yaşamamızın her anının vazgeçilmez bir ögesidir. 21. yüzyılda, iş dünyasında da, yapılan iş ne olursa olsun bireylerin başarılarını belirleyen temel bir faktördür iletişim. Ve artık hangi görev için olursa olsun bir işletmede çalışan ve/veya çalışacak olan bireylerde aranan birinci sıradaki yetkinliktir. Bu seminer de, katılımcılara, kendileriyle ve çevrelerindeki diğer insanlarla etkili iletişimler kurabilmek ve sağlıklı ilişkiler geliştirebilmek için gerekli yeterlikleri, bir “workshop” ortamında, etkileşimli ve uygulamalı olarak kazandırmayı amaçlıyor.Kurumlarda en önemli ögenin “İnsan” olduğunun farkına varılmasıyla birlikte, yönetim de, insanların, insan tarafından, insanca ve insan için amaçlara doğru yöneltilme sanatı olarak tanımlanmaya başlamıştır. Bu çerçevede hangi kurumda ve hangi kademede olursa olsun, tüm yöneticilerin, kendi yetki, görev ve sorumlulukları içerisinde, verimliliği artırmak, çalışanların iş doyumlarını sağlamak, aralarındaki çatışmaları çözmek, uyumsuzluklarını gidermek, aralarında takım ruhu geliştirmek, yenilikleri benimsetmek ve gelişmeye yönlendirmek, gerektiğinde de onların davranışlarını değiştirmek için çaba göstermeleri gerektiği üzerinde durulmaktadır. İşte bu eğitim, birinci ve ara kademede bulunan yöneticiler ile yöneticiliğe yeni adım atan yönetici adaylarına, bu yeterlikleri, etkileşimli ve uygulamalı bir ortamda kazandırmayı amaçlayarak, bireysel gelişimlerine de destek olacak biçimde hazırlanmış bütünsel bir programdır.İnsan kaynakları yönetim danışmanlık hizmetleri İşletmeler süreçleri aracılığı ile katma değer yaratmaktadırlar. Süreçler, girdileri çıktılara dönüştüren sistemlerin ana unsurunu oluşturur. Böylece çalışanlar bir anlamda, üzerinde çalıştıkları süreci yönetmektedirler. Her iş bir süreç sonucu gerçekleştirildiğine göre, süreç yönetimi, katma değer üretiminin ve işletme performansının en önemli kıstaslarından birini oluşturur. Yönetsel ve operasyonel süreçler de dahil olmak üzere süreç yönetiminin gereklerini kavramak, kullanılacak araçları öğrenmek performans artırma yolunda öncelikli gerekler arasında yer almaktadır. Bu programla katılımcılara süreç yönetiminin temelleri açıklanarak süreç kontrol araçlarının tanıtımı yapılacak ve örnek olaylarla uygulama pratiği kazandırılacaktır.Bilindiği gibi, hizmet sektörünün biçiminde ve niteliklerindeki değişimle birlikte, geleneksel satıcılık anlayışı da yerini profesyonel bir bakış açısına bırakmış, müşteri profilindeki ve beklentilerindeki farklılaşmalar da “Kişisel Hizmet” denilen insana dayalı hizmeti ön plana çıkarmıştır. İşte bu eğitim de, bu anlayışla birlikte değişen satış tekniklerini ve profesyonel satış danışmanlığını tartışarak, katılımcılara yine müşteri odaklı satış becerileri kazandırmayı amaçlıyor..

Tüm işletmelerin temel amacı, varlıklarını sürdürerek rekabet gücünü artırmaktır. Günümüzde bunun tek koşulu, müşterilerinin davranışlarını etkin bir biçimde analiz ederek hizmet beklentilerini önceden görebilmekten, bu beklentileri aşarak onları mest edecek hizmeti sunabilmekten ve tabii bunun sürekliliğini sağlamaktan geçiyor.

Tüm işletmelerde olduğu gibi, hastanelerin de temel amacı, elbette hastalarına sağlıklarını yeniden kazandırırken aynı zamanda varlıklarını sürdürerek rekabet güçlerini artırmaktır. Günümüzde bunun tek koşulu, hasta ve hasta yakınlarının beklentilerini etkin bir biçimde analiz ederek hizmet beklentilerini önceden görebilmekten, bu beklentileri aşarak onları mest edecek hizmeti sunabilmekten ve tabii bunun sürekliliğini sağlamaktan geçiyor. .

İşletmelerin temel amacı, varlıklarını sürdürerek rekabet gücünü artırmaktır. Günümüzde bunun tek koşulu, müşterilerinin davranışlarını etkin bir biçimde analiz ederek hizmet beklentilerini önceden görebilmekten, bu beklentileri aşarak onları mest edecek hizmeti sunabilmekten ve tabii bunun sürekliliğini sağlamaktan geçiyor.

- Hizmet sektörünün ve mağazacılığın özellikleri, hizmette ve müşteriye yaklaşımdaki değişmeler ve geleceğin mağazacılık anlayışı hakkında bilgi sahibi olacaklar,
- Müşteri odaklı hizmet üretmek ve müşterilerle etkili iletişim kurma yöntemleri konusunda bütünsel bir bakış açısına sahip olacaklar,

1980’ lerde Seattle’ da genç profesyonellere kazançlarını değerlendirebilmeleri için mali danışmanlık veren Thomas J. Leonard’ ın, danışmanlığını yaptığı gençlerin bundan daha fazlasına ihtiyaç duyduklarını farketmesiyle birlikte onlarla hayata dair konuşmaya başlaması, bir müşterisinin önerisiyle de yaptığı işe “Koçluk” adını vermesinden sonra, önceleri spor takımlarında kullanılan “koçluk” ifadesi iş hayatına da girdi.

SIRF Eğitim, Danışmanlık ve Ölçme değerlendirme alanlarında faaliyet göstermektedir. Kurumlara psikolojik testler geliştirme ve uygulama anlamında verdiği hizmetlerin yanında kuruma özel eğitimler tasarlayarak sağlıklı şirketler olma yolunda çözümler sunarak.