info@sirfdanismanlik.com.tr Sırf Danışmanlık Hizmetleri

Norm Kadro

Norm Kadro

NORM KADRO UYGULAMA KILAVUZU: 10.8.1999/23782

YÖNETMELİĞİN GEREKÇESİ VE DAYANAĞI

Eğitim öğretim hakkı ve ödevini, Anayasamızın 42 inci maddesi; "Kimse eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakılamaz. Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir ve düzenlenir. Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılâpları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır." hükmü ile düzenlemiştir.
Atatürk'ün gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkma hedefine ulaşabilmek için kaynaklarımızın ülke gerçeklerine uygun olarak kullanılması kaçınılmazdır. Türk Milli Eğitiminin en önemli ve önde gelen insan gücü kaynağı öğretmenlerdir. Bu kaynağın en verimli biçimde kullanılması gerekmektedir.
Anayasamızın, "Kimse eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz." Milli Eğitim Temel Kanunu'nun, " Eğitimde kadın, erkek herkese fırsat ve imkan eşitliği sağlanır" hükümlerinin bir gereği olarak eğitim olanaklarının, ülkenin her köşesine adil ve dengeli olarak götürülmesi bir zorunluluktur.
Günümüzde öğretmenlerin ülke düzeyinde dağılımlarında dengesizliğin olduğu bilinmektedir. Nitekim, bir yanda tüm alt yapı olanaklarına karşın öğretmensiz veya yetersiz sayıda öğretmenle eğitim öğretim çalışmalarını sürdürmeye çalışan okullar; diğer yanda maaş karşılığı okutmakla yükümlü olduğu ders saatlerini dahi doldurmayan, hatta neredeyse öğretmen ve öğrenci sayısının eşitlendiği okulların varlığı bilinen bir gerçektir.
Bu gerçeklerden hareketle, 03.04.1998 tarihinde yürürlüğe giren 4359 sayılı Kanun'la, Bakanlığımıza tahsis edilen serbest kadroların hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenecek standarda göre dağıtılması öngörülmüştür.
Bu Yönetmelik, ülke düzeyinde insangücü (öğretmen) kaynaklarının yerinde ve verimli kullanımını sağlayacak, eğitim yönetimi ve çalışmalarında niteliği çağdaş normlara yükseltecektir.

NORM KADRO NEDİR, ÖNCESİNDE HANGİ UYGULAMALAR YAPILMIŞTIR?

(Yönetmeliğimiz Açısından)
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumlarda özelliklerine göre görev alacak yönetici, yönetici yardımcısı ve öğretmenlerin 4359 sayılı Kanunun koyduğu ilkelere uygun olarak, yapılan sayısal tespitidir.
30.05.1996 tarih ve 6 sayılı MEB Müdürler Kurulu Kararı ile okul türlerine göre yönetici ve öğretmenlerin haftada okutmaları gereken ders saati sayısından hareketle standart kadro sayısı saptanmıştır.
439 sayılı Kanun ve 02/12/1999 tarih ve 98/ 12120 sayılı Bakanlar Kurulu kararı eki MEB Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek ders Ücretlerine İlişkin Esaslar, yine okul ve kurumların özellikleri ve görevli öğretmenlerin niteliklerine göre haftada okutmaları gereken ders saati sayısını tespit etmiştir.
Uygulana gelen bu üç düzenlemede, yönetici ve öğretmenlerden hareketle okutacakları haftalık ders saatlerinin sayısal düzenlemesi yapılmıştır. Bunlar da bir çeşit normdur.
Norm kadronun farkı ise; önce okul veya kurum bazında verilecek hizmetin haftalık saat, belirlenen sayıda öğrenciden oluşması gereken şube sayısı ya da hizmet sunulacak nüfus, çırak sayısı gibi ölçütlerin saptanması, sonra yapılan bu sayısal saptamaya paralel olarak Sayıştay vizeli kadronun tahsis edilmesi, görevlendirilecek personelin de tahsis edilen kadrolarla ilişkilendirilmesidir.