info@sirfdanismanlik.com.tr Sırf Danışmanlık Hizmetleri

Değerler danışmanlık hizmetleri

Değerler danışmanlık hizmetleri

EN DEĞERLİ SERMAYE, ÇALIŞMA ARKADASLIĞI
Her bir millet veya topluluk, kendi dünya görüşüne uygun medeniyeti, yaşadığı coğrafyada kurma, onu bütün insanlığa gösterme arzu ve potansiyeline sahiptir. Bu arzunun gerçekleşmesi, yeterli gücü elde edebilmeye bağlıdır. Son 200 yıllık Dünya tarihine göz atıldığında, kas (beden), sermaye (sermaye) ve bilgi şeklinde sınıflandırılan güç elde etme araçlarından sermaye ve bilgi gücünün katkı paylarının arttığı görülmektedir.

Ekonomik sermaye ve entelektüel sermaye olarak da tanımlanan sermaye ve bilgi gücü, günümüzde ciddi bir araştırma alanı olmuştur. Hedefe ulaşmada gerekli güç kaynaklarını etkin şekilde kullanabilmek için bilim adamları bu güç kaynaklarını değişik açılardan farklı şekillerde alt gruplara ayırmaktadırlar. Meselâ sermaye (sermaye), maddî sermaye, gönül sermayesi, akıl sermayesi, ahlâk ve fazilet sermayesi, bilgi (know-how) sermayesi, fırsat ve nimetlerin farkında ve bilincinde olma sermayesi şeklinde gruplandırılarak, her birine yeterli ölçüde farkındalık geliştirilerek, önem verilmesi kolaylaştırılmaktadır.

Bir başka açıdan da bir toplumun veya milletin kalkınmasını sağlayan faktörlerin önemini zihinlere yerleştirmek için, çeşitli bilim dallarından seçtikleri belli kavramları bir metafor (temsili dürbün veya benzeştirme) olarak kullanmaktadırlar. Çünkü insan zihnî metaforlarla daha iyi düşünebilmekte ve meselelere yeni ve taze bir bakış açısı yakalayabilmektedir.

Son yıllarda bir milletin kalkınma ve gelişmesinde görünmeyen veya görülse bile yeterli vurgu yapılmayan önemli bir zenginlik kaynağına, 'sosyal sermaye' tanımlamasıyla yeniden dikkat çekilmektedir. Sosyal sermaye perspektifinden, gelişmekte olan ülkelerin, niçin Batı standartlarında bir kalkınmayı gerçekleştiremedikleri de izah edilmektedir.

Maddî ekonomik güç ve bilgi (entelektüel sermaye) kalkınma arabasının mekanik kısmını ve yakıtını oluştururken, sosyal sermaye, kalkınma ve gelişme arabasının motor ve hidrolik yağını oluşturmaktadır. Motor yağı ve hidrolik yağları azalmış veya yıpranmış bir araba sizi ne kadar taşıyabilir? Aynen öyle de sosyal sermayesi, eskimiş veya bozulmuş bir milletin kalkınma arabası da istenilen ölçüde harekete geçemeyecektir. O hâlde nedir sosyal sermaye? Bir milletin hangi zenginlikleri sosyal sermaye dürbünüyle daha net şekilde fark edilebilmektedir?