info@sirfdanismanlik.com.tr Sırf Danışmanlık Hizmetleri

İnsan kaynakları yönetim sistemi danışmanlık hizmetleri

İnsan kaynakları yönetim sistemi danışmanlık hizmetleri

KARİYER
Kariyer, (career) bir insanın yaşamı boyunca süren işle ilgili deneyimlerinin tümüdür Kariyer, kelime anlamı olarak “bir kişinin çalışma yaşamının planlanmasıdır” dır.

Kariyer, esasen bir kişinin tüm çalışma yaşamını kapsayan bir süreçtir. Kariyer yönetimi ise organizasyonda çalışanların mesleki gelişiminin sağlanması anlamında kullanılmaktadır. Kariyer yönetimi, insan kaynaklarının yönetimi alanına giren konuların başında gelmektedir Kariyer yönetiminin başlıca aşamalarını şu şekilde özetleyebiliriz:

Birinci aşama: Organizasyonda çalışma yaşamına başlamak.

İkinci aşama: İlerleme-yükselme.

Üçüncü aşama: Çalışma yaşamının son yılları: (Kariyer duraklamaları).

Dördüncü aşama: Emeklilik ve işten ayrılma.

Yukarıda belirtttiğimiz kariyer aşamalarını şekil üzerinde de gösterebiliriz. (Bkz: Şekil-3.) Şekilde yatay eksende zaman, dikey eksende ise işte yükselme olanakları gösterilmektedir. Şekilden anlaşıldığı üzere 0- tl döneminde kişinin işe alınmasının ardından kariyerinde yaptığı ilerlemeler gösterilmektedir. Dikkat edilirse, bu dönemde kişinin mesleğinde önemli ilerlemeler kaydettiği görülmektedir. tl -t2 döneminde ise “kariyer duraklamaları” olarak adlandırılan bir dönem söz konusudur. Bu dönem ya çalışma yaşamının son yıllarıdır veyahutta kişinin üst düzey görevlere yükseltilme olanaklarının çok zayıf olduğu noktalardır. t2-t3 döneminde ise kişinin organizasyona yararlı olmadığı durumlarda daha pasif ve önemsiz görevlere getirilmesi söz konusu olabilir. Nihayet t3 dönemi kişinin emekliliğe ayrıldığı zaman boyutunu göstermektedir.

Bu açıklamalardan sonra şimdi kariyer yönetiminin amaçlarını ve aşamalarını kısaca açıklamaya çalışalım. Kariyer yönetiminin amacı, çalışanların ilgi ve yeteneklerini analiz ederek organizasyondaki tüm çalışanların taminini sağlamaktadır. Kariyer yönetiminin amaçlarını şu şekilde sayabiliriz:

Çalışanların memnuniyetini (tatminini) sağlamak,

İnsan kaynaklarından etkin ve verimli bir şekilde yararlanmak,

Çalışanları motive etmek, İşde ilerleme konusunda gerekli düzenlemeler yapmak,

Bu amaçları gerçekleştirmek için öncelikle kariyer planlamasının oluşturulması gerekir. Kariyer planlamasında çalışanların mesleki durumlarının, performanslarının, işletme ile ilgili düşüncelerinin bir değerlendirmesi yapılır. Kariyer yönetiminde “kariyer danışmanlığı” da önem taşımaktadır. Kariyer danışmanlığı organizasyon çalışanlarına danışmanlık ve rehberlik hizmetleri sunulması demektir. Kariyer danışmanlığı konusunda yapılması gerekli işlemleri şu şekilde özetleyebiliriz: (Cenzo and Robbins, 1994; 462.)