info@sirfdanismanlik.com.tr Sırf Danışmanlık Hizmetleri

Danışmanlık

Danışmanlık Sunum

SIRF BAŞARINIZ İÇİN YANINIZDAYIZ

EĞİTİM VE DANIŞMANLIK ARASINDAKİ FARK

Eğitim ve danışmanlık ayrı,ayrı faaliyetlerdir.Eğitimle teorik bilgi yüklenir,fakat sahaya sürülen eğitimli personel ne yapacağını bilemez.Bunu üniversite,de yeni mezun olan birisini bir işletmeye girip ,mesleğini icra etmedeki ilk günlerine benzetebiliriz. Teorik bilgi kesinlikle inkar edilemez ve çok gereklidir. Fakat tek başına bir şey ifade etmez. Danışmanlık ise hem teorik bilgiyi hem de saha çalışmasını kapsar. Yani danışmanlık eğitimi içerisinde barındırır.

Danışmanlık bir kişi ve kuruluşa uzmanlık alanıyla ilgili yön veren ve bilgi verme işlemine denir. Danışmanlık firması uzmanlık konusuyla ilgili yön veren ve bilgilendiren organizasyonlara denir.Bu bilgiler ışığında hangi konularda danışmanlık alacak iseniz öncelik olarak danışmanlık firmasını seçme kriterlerini belirlemelisiniz,ve kendinize şu soruları sormalısınız.

Sırf hizmetlerimizin tümü müşterilerinin iş performansını farklı olarak artırmaya yöneliktir.Bizce iş performansını doğrudan etkileyen dört temel unsur bulunmaktadır. Bunlar iş stratejisi, bu stratejiyi gerçekleştirmek için gerekli olan iş yapma yöntemleri, insan kaynakları ve teknoloji yönetimidir. Bu dört temel unsur ancak birlikte ve eşit önem verilerek gerçekleştirildiklerinde iş performansında önemli ve kalıcı artış sağlanabilmektedir. Bu anlayış ile çalışmalarımızda, dört temel performans unsurunu müşterilerimizin gereksinimleri doğrultusunda dengeleyerek, dünya standartlarında performans elde etmeye yoğunlaşırız.”

Stratejinin Özü Seçim Yapmaktır

Strateji, farklılığın temelidir. Stratejik seçimler, kurumlarda farklılık yaratmanın, rekabet üstünlüğü kazandırmanın ve katma değer yaratmanın temelini oluşturur. Rekabetin her geçen gün arttığı iş dünyasında, misyonunu, vizyonunu ve stratejilerini net olarak ortaya koyabilen ve uygulayabilen kurumlar güçlerini odaklayarak başarıya ulaşırlar. Bu sayede stratejiler, değer zincirindeki her halkanın, her bireyin doğru yönde ve ortak olarak hareket etmelerini, kurumların geleceğe yönelik hedef ve beklentilerini netleştirilmesini ve kaynaklarını etkin olarak kullanılmalarını sağlamaktadır. SIRF DANIŞMANLIĞIMIZ, strateji alanında sunduğu hizmetler ile kurumlara değer yaratan stratejiler belirlemede ve uygulamada yardımcı olmaktadır. Bu açılımla.

Danışmanlığımız

Kültürümüze uymayan ve bilimsel olmayan bilgiye inanmamaktadır.sırf bilimsel danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Sırf Her aşamada insan’a önem vermekte. (ÖNCE İNSAN) prensibi ile insanın hayırlısı insanlığa faydalı olandır sözünü hayatına ilke edinmiştir.

İç ve dış müşteri tatmininin sağlanması ile hedefe ulaşabileceğine inanmaktır.sırf iç ve dış müşterilerin seçimlerine uymaktadır. Her paylaşımın sinerji yaratacağına inanmaktır.sır inanç mumunu daima yanık tutmaya özen göstermektedir.

Müşteriye özel,hedef odaklı çözümler sunmaktadır.sırf müşteri daima haklıdır ilkesi ile kırmadan müşteriye odaklı çözümler sunmaktadır.

Sinerji yaratabilmek için bireysel farklılıklarını öncelikli olduğu ve her bireyin ayrı ayrı değerde olduğu bilinci ile sırf yaradanda ötürü yaradılanı sevme mecburiyeti gereğince daima tebesümle sinerjiye yakıt hazırlamakta.

Müşteri bilgilerinin saklanması "onursal davranış" olarak kabul edilmektedir.sırf onursal davranışı inanç mumu ile daima yanık tutmaktadır.

Sırf hedefe başarıyla ulaşabilmek için Doğruluğu ispatlanmamış uygulamaları yapmamaktadır.

SIRF Doğruluğu hedef tespit etmek ve bu hedeften sapmamak.

  Birinci İlke

 • El emin bir ümmetin ferdi olduğunu daima hafızasında tutarak doğruluk yolunda ayrılmamak.
 • İkinci İlke

 • Evrensel Bir Bakış Açısı Benimsemek.
 • Üçüncü İlke

 • Kurumsal Bütünlüğü Sağlamak.
 • Dördüncü İlke

 • Öz Değerleri Uygulamaya Koymak.
 • 1.Sırf Tanımlama

  2.Sırf Örnek olma

  3.Sırf Yayma

  SIRF Tanımlama:

  Değer ister kazanç ister dürüstlük olsun, verdiğimiz her karar bir değere dayanır. Değerlere önem sırasına göre öncelik vermek, tanımlama sürecinin en kritik kısmıdır. Merkezdeki değerler, yani öz değerler tartışmaya açık değildir ve sürekli olarak desteklendiklerinde kurumsal bütünlük oluşur.

  Ekip çalışanlarına saygı duymak gibi öz değerler, insan ilişkisine dayandığı için, kazanç sağlamak gibi dış değerlerden farklıdır. Tartışmaya açık olmayan bazı belirli değerler:

 • Kendini ifade etme : Herkes, kendini ifade etme hakkına sahiptir.
 • Dürüstlük : Açık iletişim ve dürüstlük, güven oluşturmak için gereklidir.
 • Saygı : İnsani değerlere daima sahip çıkılmalıdır.
 • Güvenilirlik : Verilen sözleri yerine getirmek, kurumsal bütünlüğü sağlar.
 • Disiplin : Tutarlı davranışlar, diğerlerinin güvenini kazanmaya yardımcı olur.
 • Kişisel sorumluluk : Bu, düşünceleriniz, duygularınız ve hareketlerinizin farkında olmak ve bunların kendinize ve diğerlerine etkisinin sorumluluğunu almak anlamına gelir.
 • SIRF Örnek Olma :

  Öz değerleri örneklerle kanıtlamak, kavramsallaşma ve yayma süreçleri arasındaki en önemli bağdır. Yönetim takımı, kuruluşun geri kalanına kurumsal bütünlüğün her şeyden önce geldiğini gösterdiğinde, amacın yarısından fazlası başarılmış olur. Çalışanların çoğu, eğer içtenlikle farkına varırsa, kurumsal bütünlüğü seve,seve benimseyecektir. Üst yönetici de dâhil baştaki grup tanımlanan değerlere göre hareket ederse, diğer herkes de memnuniyetle böyle davranacaktır.

  Değerleri, günlük etkileşim ve karar verme süreçlerinde kullanarak, onları örnekleyebiliriz. Diğer kişiler görmezken bile kurumsal bütünlüğe bağlı kalırsanız, bu davranış söndürülmesi güç bir yangın gibi büyük bir hızla yayılacaktır ama mecburiyetten uygularsanız hemen sönecektir.

  SIRF Yayma :

  Öz değerleri, kuruluştaki herkesin duyması, anlaması ve sürekli hatırlaması gereklidir. Sırf yayma basılı ifadelerle veya eğitim ve toplantılar sayesinde gerçekleşebilir. öz değerlerin yayılması için “bütünlük haritası” olarak adlandırılan dört aşamalı bir süreç takip etmekteyiz.

  Kurumsal Bütünlük Haritası

  Ön Değerlendirme

  İhtiyaçlarınızı tam ve doğru olarak belirleyebilmek, kuruluşunuzun mevcut durumunu bir fotoğraf gibi çekebilmek için yapılan bir çalışmadır. Bu çalışma çalışanların bakış açısını, kuruluşun süreçlerini, kuvvetli ve zayıf yanları, geliştirilmesi gereken alanları, şirketin kültürünü, ve yapılması gereken çalışmaları ortaya koyar. Ön değerlendirme sonunda elde edilen bulgular değerlendirilerek proje hedefleri belirlenir, proje planı kesinleştirilerek uygulamaya sokulur.

  Ayrıntılı Proje Planı

  Sırf Süreç Yönetimi oluşturma ve iyileştirme danışmanlığı hizmeti ile ilgili olarak ön değerlendirmeden sonra ayrıntılı bir proje planı hazırlanır. Yapılacak faaliyetler, sorumlular, tarih ve kriterler ayrıntılı olarak bu planda yer alır. Proje boyunca bu plana uyularak belirtilen zamanda çalışmaların başarıyla tamamlanması sağlanır.

  Uygulama Workshopları

  Daha sonraki workshoplarda temel süreçlerin altında yer alan süreçler ve alt süreçler oluşturulur, bu süreçlerin oluşturulmasında üst yönetim workshop’unda belirlenmiş olan temel süreçler esas alınır. Bu workshoplar proje planını uygun olarak gerçekleştirilir. Gerektiği hallerde proje planı birlikte revize edilebilir. Süreç ve alt süreçlerle ilgili ayrıntılı çalışmalarda süreç sahibi ve konu ile ilgili çalışanların ve Süreç Geliştirme Ekibinin katılımı sağlanacaktır. Süreçlerin dokümanlar, organizasyon birimleri, yetki ve sorumluluklar, kişiler ve diğer süreçlerle ilişkileri belirlenir ve süreç yönetimi için kullanılan yazılıma aktarılarak tanımlanır.

  Süreçlerin Kullanıcılara Paylaşılması

  Oluşturulan süreçlerin hayata geçirilebilmesinde için danışmanlıkla iş veren arasında anında-paylaşmak en önemli unsurlardan biridir. Zira süreçler belirlenmek ve klasörlerde saklanmak için değil hayata geçirilmek için oluşturulmuşlardır. Sürecin danışmanlıkla iş veren arasında özellikle kendileri ile ilgili olanları tam ve doğru olarak bilmek durumundadırlar. Bu nedenle süreçler uygun bir teknoloji kullanarak tam zamanında süreçlerle ilgili tüm güncel bilgiyi danışmanlıkla iş veren arasında anında paylaşılmalıdır. Bu aynı zamanda işi doğrudan yapan danışmanlığın süreçlerle ilgili geri bildirim yapabilmelerine de olanak vermelidir. Danışmanlık olarak süreç yönetim teknolojisi olarak dünyada çok bilinen QPR ProcessGuide ve ilgili ürünleri kullanarak müşterilerimize süreçlerini yönetmede önemli katma değer sağlıyoruz.

  Süreçlerin Ölçülmesi

  Süreçlerin yönetilebilmesi için çalışma kriterlerinin, hedeflerinin belirlenmesi ve daha sonra bunların ölçülebilmesi gerekir. Süreçlerin iyileştirilmesinin temel aracı ise süreçlerin performanslarının ölçülmesidir. Ayrıca süreçlerin kuruluşun hedefleri ve stratejileri yönünde çalışması da önemlidir. Kuruluşunuzun strateji ve hedeflerine yönelik olarak süreç performans kriterleri belirlenir ve ölçülmesi için gerekli adımlar başlatılır. Kuruluşunuzun hedefleri ile süreçler arasında ilişki kurmak ve süreçleri dinamik olarak ölçmek istenirse QPR ScoreCard kullanılabilir.

  Süreçlerle Yönetimin Sürdürülmesi

  Süreç Yönetimini oluşturduktan sonra daha önemli konu süreç yönetiminin sürdürülmesi ve iyileştirilmesidir. Süreçlerle ilgili tüm akış, bilgi, doküman ve ilişkiler tüm kullanıcıların kolayca ulaşabileceği bir ortamda güncel ve doğru olarak bulunmalıdır. İşlerin yapılması ve iş veren beklentilerindeki değişime bağlı olarak süreç güncellenmeli ve anında kullanıma sunulmalıdır. Tüm uygulayıcılar ve süreç içinde yer alan süreç katılımcıları süreçlerle ilgili görüş ve düşüncelerini itecek bir ortam bularak süreç iyileştirilmesine katkıda bulunabilme olanağı bulabilmelidirler. Bütün bu olanakları sağlayan bir yazılım ve teknoloji olmaksızın süreç yönetimini sürdürmek ve beklenen yararları sağlamak çok zordur.bu nedenle sırf sorunlarınıza çözüm için yanınızdayız.

  Danışmanlık Nedir?

  Danışmanlık bir kişi ve kuruluşa uzmanlık alanıyla ilgili yön veren ve bilgi verme işlemine denir. Danışmanlık firması uzmanlık konusuyla ilgili yön veren ve bilgilendiren organizasyonlara denir.Bu bilgiler ışığında hangi konularda danışmanlık alacak iseniz öncelik olarak danışmanlık firmasını seçme kriterlerini belirlemelisiniz,ve kendinize şu soruları sormalısınız.

 • Danışmanlık firması sektörümüz hakkında bilgiye sahip mi.?
 • Daha önce bu konuya dahil hizmet vermiş mi?
 • Kadrosunda uzmanlar var mı?
 • Yapacağı çalışmalar hakkında ön araştırmalar yapıyor mu? ve bunu bir rapor halinde,zaman çizelgesiyle bize sunabiliyor mu?
 • Son olarak kuruluşumuza ne gibi katma değerler sağlayacak ? Bunu sunabiliyor mu?
 • Danışmanlık önemli bir konudur,ve her önüne gelen bu faaliyeti gerçekleştiremez.Öncelikle gerekli alt yapı ve bilgi birikimine sahip organizasyon olmalıdır.Danışmanlık karşınızdakine bildiklerini anlatmak, değil bilmediklerini öğretmektir.

  Eğitim ve Danışmanlık Arasındaki Fark

  Eğitim ve danışmanlık ayrı faaliyetlerdir.Eğitimle teorik bilgi yüklenir,fakat sahaya sürülen eğitimli personel ne yapacağını bilemez.Bunu üniversite,de yeni mezun olan birisini bir işletmeye girip ,mesleğini icra etmedeki ilk günlerine benzetebiliriz. Teorik bilgi kesinlikle inkar edilemez ve çok gereklidir. Fakat tek başına bir şey ifade etmez. Danışmanlık ise hem teorik bilgiyi hem de saha çalışmasını kapsar. Yani danışmanlık eğitimi içerisinde barındırır.

  SIRF DANIŞMALIKTA ÇÖZÜM İÇİN YANINIZDAYIZ