info@sirfdanismanlik.com.tr Sırf Danışmanlık Hizmetleri

Süreç Yönetimi

Süreç Yönetimi

1-Süreçlerin belirlenmesi:

Kurumun misyonu,vizyonu,oluşturduğu politika ve stratejileri tesbit edilerek iç yada dış müşteri kullanılması bakımında tasnif edilerek,iki grupta ele alarak.kurumun misyonu doğrultusunda operasyonel süreç veya strateji belirleyerek yönetsel süreçle sırf çözüm için yanınızdayız.

2.süreçlerin etkinleştirilmesi:

Deloitte, müşterilerinin temel operasyonel süreçlerinin etkinlik ve verimliliğinin dönüşümü ve hizmet yapısının sürekli olarak gelişimi kapsamında projeler yürütmektedir. Bu kapsamda müşterilerimize sunduğumuz hizmetler aşağıdakileri içermektedir:

Hedef Faaliyet Modeli (Target Operating Model) Hedef faaliyet modeli (TOM), stratejinin uygulanabilmesi için gerekli olan optimum iş mimarisini oluşturmayı amaçlamaktadır. TOM, hangi fonksiyonların paylaşılması, fonksiyonların büyüklüğünün ve bütçesinin nasıl seçileceği ve operasyonların nerede ve kim tarafından gerçekleştirilmesi gerektiği gibi operasyonel strateji kararlarına göre oluşturulmaktadır. TOM vizyon ve stratejilerin gerçekleştirilmesini sağlayan insan kaynakları, organizasyon, süreç ve teknoloji gibi bütün olguları kapsamaktadır.

Süreçlerin Dönüşümü İş süreçlerinin yeniden tasarlanması, yalın üretim, 6 sigma, toplam kalite yönetimi (TQM), süreç simülasyonları gibi birçok yaklaşımın ve sistemin mevcut olduğu günümüzde, Deloitte müşterileri için en uygun yöntemleri ve dönüşüm yönetimi yetkinliklerini kullanarak doğru uygulama için en doğru stratejilerin belirlenmesinde danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Sürekli Gelişim Çoğu zaman yöneticiler, yeni işletme modelleri geliştirmenin kendi görevleri olduğunu ve çalışanların kendilerine söylenenleri yapmakla yükümlü olduklarını ve daha da kötüsü değişime engel teşkil edeceklerini düşünmektedir. Ancak dünyanın en verimli şirketleri sürekli olarak operasyonel mükemmelliğin peşinde koşmanın ancak bütün çalışanların bu sürece tam bir bağlılıkla dahil olduklarında mümkün olabileceğini bilmektedirler. Ön ofis ve satışta çalışan elemanlar müşteri memnuniyetsizliği ve operasyonel verimsizlik konularında en iyi bilgiye sahiptir ve doğru yaklaşım ve platform sağlandığı takdirde gelişim ve iyileştirme alanları konusunda kilit rol oynamaktadırlar.

Deloitte, müşterilerine sürekli gelişim kültürü ve kapasite artırımı odaklı değişimlerini sağlayacak programlar geliştirilmesi konusunda hizmet sunmaktadır

3.yöntem ve kriterler:

Son yıllarda kalite işletmelerin amaçlarına ulaşmasında önemli bir faktör duruma gelmiş ve işletmelerin rekabet gücü elde etmede ve rekabet güçlerini arttırmada üzerinde durdukları en önemli konu olmuştur. Müşteri tatminin sağlanması işletmenin performansında çok önemli olduğundan işletmenin ürettiği ürün ve hizmetlerde yüksek kaliteye ulaşılması ve kalitenin giderek arttırılması temel amaç haline gelmiştir.

Toplam Kalite Yönetimi (TKY) işletmenin kaliteyi temel alan bir yönetim felsefesini benimsemesini ve bunu uygulamasını ifade etmektedir.

TKY:

1. Tüm çalışanların katılımı,
2. Yapılan işlerin tüm yönlerini ve aşamalarını,
3. Üretilen ürün ve hizmetlerin tümünü,
4. İşletmenin müşterilerinin tümünü kapsamayı gerektirir.

Kalite ise müşterilerin bugünkü beklenti ve ihtiyaçlarının tam zamanında karşılayıp onlara gelecekteki beklentilerini aşan ürün ve hizmetler sunmayı ifade eder.

TKY, yönetimin her konuda çalışanlara liderlik yapmasını, çalışanlara örnek model oluşturmasını ve işletme çapında katılımcı yönetimin sağlanmasını içerir.

TKY,süreçlere odaklanarak hataların ayıklanması yerine, hataya neden olan faktörlerin belirlenmesini, hataların tekrarlanmasını önlemeye yönelik sistemlerin geliştirilmesini, genellemelerden kaçınarak tüm verilerin sağlıklı, rakamsal ve görsel olarak ifade edilmesini, uygulamaların mutlaka yerinde izlenmesini, yapılan her işte mükemmeli yakalamayı ve bunu sürdürmeyi amaçlar.