info@sirfdanismanlik.com.tr Sırf Danışmanlık Hizmetleri

Strateji Uygulama

Strateji Uygulama

“Stratejileri Uygulamaya Dönüştürme Metodolojisi” Stratejiler, eskiden kabileler, sonraları ülkeler, günümüzde ise şirketler arası savaşlarda, kısacası yüzyıllardır dünyamızı şekillendirmektedirler. Başarı ile uygulanan stratejiler bireyleri ve kurumları yüceltirken, başarısız olanları da acımasız biçimde, şirketlerin belirli bir süre içinde yok olmalarına sebep olmaktadırlar. Şirketlerin başarısı iki temel koşula dayanmaktadır:
Doğru oluşturulmuş stratejiler.
Stratejilerin etkin uygulanması.
Stratejinin uygulanması ise ancak çalışanların kısa ve uzun vadeli hedefleri ile tüm aktivitelerin stratejiye yönelik ve onu destekleyici olması ile sağlanır. Ayrıca bu düzenin geçerliliğinin sistematik olarak ölçülebilmesi gerekmektedir. Stratejik yönetim sisteminin başarısı ve etkinliği, stratejilerin oluşum ve uygulama aşamasında bir bütünlük sağlayabilmesi ile değerlendirilir. Bu bütünlüğün sağlanmasında karşılaşılan başlıca güçlükler şunlardır:
Kesin ve net olarak belirlenmiş stratejik vizyona rağmen organizasyonun bütününün vizyonun harekete geçirilebilmesine katkıda bulunmaması;
Organizasyonlar etkili bir stratejik plana sahip olsalar dahi, bu stratejik planın departman ve bireylerin operasyonel hedefleri ile bütünleşmemesi;
Kullanılan performans ölçüm sistemlerinin şirkete, stratejik hedefine ulaşma konusunda ne kadar ilerlediğini gösterememesi ve hatalardan öğrenme yoluyla faydalanılamaması.
İş dünyasının bu sorununa çözüm olarak, sırf danışmanlık yeni bir yönetim sistemi geliştirmiştir: " vizyon ve stratejilerin uygulamaya dönüştürülmesini sağlayan bir araç ve stratejik yönetimi bütünleyen yeni bir yönetim sistemidir. Dünyada başarısı kanıtlanmış bu sistem, uluslararası iş çevrelerinde dünyaca ünlü birçok şirket tarafından yıllardır başarı ile uygulanmaktadır. İsimden de anlaşıldığı gibi, aslında tabiatın bile dayanağı olan denge, temel unsurdur.
Strateji kullanım amaçları
Stratejileri netleştirmek ve odaklamak;
Stratejileri şirket içinde yaymak;
Bölüm hedefleriyle kişisel hedefleri ilişkilendirmek;
Stratejileri uzun dönem hedefleri ve bütçeyle ilişkilendirmek;
Periyodik performans ve strateji değerlendirmeleri yapmak;
Stratejileri geliştirmek için bilgi toplamak.
"Ölçemezsen yönetemezsin" kavramından yola çıkıldığında, stratejilerin etkin uygulanmasının önündeki en önemli engel, uygun olmayan ölçüm sistemleridir. Geleneksel ölçüm sistemleri tek boyutlu olarak sadece finansal performansı ölçmekte, stratejik yönlendirme ve kararlar bu göstergelere dayanmaktadır. Ancak şirketin mevcut durumunu yansıtmakta yetersiz kalan finansal göstergeler karar almada tek başına kullanıldıklarında karar alıcıları yanlış yönlendirmektedirler.

Stratejik yönetimin sadece finansal göstergelere dayalı yapılamayacağını öngörmekte ve finansal bakış açısını bütünleyen üç ayrı boyutu daha devreye sokmaktadır. Finansal boyut, Müşteri boyutu, İç Verimlilik boyutu, ve Öğrenme ve Gelişme boyutlarıyla bütünleştirilmiştir.

Genelde geçmişin sonuçlarını taşıyan finansal göstergeler, Sadece bu göstergelere dayanarak karar vermek, sebep - sonuç ilişkilerinin gözardı edilmesine yol açmakta ve geleceğin öngörülmesine engel olmaktadır. Bu sebeple, müşteri memnuniyeti, çalışanların yetenekleri, yaratabilme gücü gibi geleceği etkileyen öncü göstergeler de dikkate alınmalıdır.

Finansal göstergeleri bir tarafa atmak yerine öngördüğü ek perspektifler ile vizyon ve stratejileri hızlı ve ölçülebilir şekilde iş ve davranış sonuçlarına dönüştürür. sadece iz göstergeleri kullanan eski tekniklerin aksine, bu dengesizliği ortadan kaldırarak bunun yerine, finansal boyutun iz ve öncü göstergeleri içeren diğer üç boyutla birlikte dengeli biçimde kullanılmasını sağlamaktadır.