info@sirfdanismanlik.com.tr Sırf Danışmanlık Hizmetleri

Stratejik İşbirlikler ve Birleşme Sonrası Yapılandırma

Stratejik İşbirlikler ve Birleşme Sonrası Yapılandırma

PROJE HAZIRLANMASI

Sırf Projenin Amacı

Projenin amacı, şirketinizin diğer şirket(ler) veya kurum(lar)la işbirliği yaparak rekabet gücünün artırılmasına yardımcı olmaktır.

Sırf Projenin Yararları
  1. Faaliyette İşbirliği. Şirket ayrı bir kurumsal yapı kurulmadan, sadece bazı faaliyetlerde süreçlerin ortaklaşa yürütülmesi yoluyla başka bir şirketle işbirliği yapabilir.
  2. Faaliyetlerin Birleştirilmesi. Birden fazla şirketin ortak olduğu ve sadece o konuda faaliyet gösterecek bir şirket aracılığıyla işbirliği gerçekleştirilir.
  3. Ortaklık. İki şirket varlıkların devri, hisse değişimi, şirketlerin birleştirilmesi veya birinin öbürünü satın alması yoluyla tüm faaliyetlerini birleştirebilir. Bu ise, diğer seçeneklerin ikisinden de daha uzun ve karmaşık bir süreç olup, yapısal, finansal, sermaye piyasası, ticaret hukuku, rekabet hukuku boyutları vardır. Danışmanlığın en çok katma değer yaratacağı işbirliği türüdür

Sırf Projenin Çıktıları

"Birleşme sonrası güven ortamı çalışanlar ve müşteriler için kritik önem taşımaktadır" Şirketlerin temel hedefi değer yaratmaktır. Şirket birleşmeleri sırasında ağırlıklı olarak dikkati çeken konular etkinlik ve verimlilik artışı, büyüme potansiyeli, karlılık artışıdır. Birleşmelerde “değer yaratmak” beklenen hedef olmakla birlikte, gerçekleşen sonuçlar ağırlıklı olarak “değer kaybetmek” olmaktadır. Dünya çapında gerçekleştirilen şirket birleşmeleri üzerinde yapılan bir araştırma bu birleşmelerin %58’inin başarısızlıkla sonuçlandığını göstermektedir. Peki, neden? Başarısızlığın temel nedeni stratejik hatalar mıdır? Birleşmelerin başarılı yada başarısız olmasında iki önemli aşama vardır. Yapılan araştırmalarda %30 oranında birleşme öncesi gerçekleştirilen çalışmaların önemini vurgulanırken, katılanların %70’i asıl uygulama aşaması olan - birleşme sonrası entegrasyon - kısmını kritik başarı faktörü olarak değerlendirmişlerdir. Sırf Deneyimlerimizden yola çıkarak söyleyebiliriz ki, birleşmeler ister büyüme potansiyeli üzerine kurulmuş ister maliyet odaklı olsunlar, sonuçta hepsi değişimle ilgilidir.

Birleşme sonrası entegrasyon kısmı ise başarının anahtarıdır. Değişim her ortamda zorlayıcı olduğundan, hazırlıklar çok önemlidir. Yönetimin değişimi anlaması, sonuçları önceden tahmin ederek tüm olasılıklara karşı hazırlıklı olması gereklidir. En çok yapılan hata entegrasyon sürecinin hızlandırılması gerekliliğini gözardı ederek, zaman içinde herşeyin kendiliğinden yoluna gireceği düşüncesiyle birleşme sonrası çalışanlara yönelik stratejilere gerekli hazırlıkların yapılmamasıdır. Oysa, birleşme ya da evlilik sürecine dahil olan taraflar arasıdan değişimden en çok etkilenenler şirket çalışanlarıdır. Dolayısıyla birleşme sonrası entegrasyon sürecinde insan kaynaklarına yönelik strateji ve uygulamaların etkinliği başarının en önemli unsurlarındandır. İnsan kaynaklarına yönelik strateji ve uygulamaların ana hedefi, sürekli ve doğru iletişimi sağlayarak her kademedeki yönetici ve çalışanların değişim sürecini benimsemesini, desteklemesini ve birleşme vizyonuna yönelik motive etmesini, sağlamasıdır.

Deneyimlerimize göre, birleşme öncesi şirket kültürlerinin metodolojik bir yaklaşım doğrultusunda incelenmesi, anket ve görüşmelerle mevcut durumun resminin ortaya konmuş olması, birleşme sonrası kültür değişimini hızlandırmak ve birleşmedeki olası riskleri önceden belirleyebilmek ve dolayısıyla iyi yönetebilmek için önemli bir unsurdur. Birleşme sonrası sağlanması gereken güven ortamı çalışanlar ve müşteriler için kritik önem taşımaktadır. Müşteriler ve çalışanlar için geleceğe yönelik güvenin sağlanma esası şirket kültüründeki değişimi hızla gerçekleştirerek birleşme hedeflerini uygulamalarla somutlaştırmak ve sistemlerle kalıcılığını sağlamaktır.

Bu amaçla;

Şirket içi ve şirket dışı beklentileri kontrol etmek, Alınan kararları stratejilerle ilişkilendirerek doğru iletişim kanalları ile doğru zamanda net ifade etmek, Tüm taraflara strateji ile uyumlu aynı mesajı vermek, Yönetici kadrosunu değişimin öncüleri olarak hareket etmeye yönlendirmek şirketlerin birleşme sonrası uyum sürecini en etkin şekilde yönetebilmelerini ve sistemlerin kalıcılığını sağlamak için büyük önem taşır. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz projelerde stratejilerin belirlenmesi, entegrasyon planının oluşturulması ve uygulamanın başlatılması aşamalarından oluşan 3 aşamalı bir yöntem izlenerek Gerçekleştirilen tüm çalışmalarda kritik başarı faktörleri: tüm çalışanların katılımının sağlanması, beklentilerin netleştirilmesi ve sürekli / tutarlı bilgi paylaşımı aracılığı ile iletişim sağlanmasıdır.

Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz yerel ve uluslarası boyutlardaki tüm çalışma ve deneyimlerimizden yola çıkarak söyleyebiliriz ki, başarılı bir birleşmenin temelinde detaylı ve yoğun bir çalışma vardır. Birleşme sonucunda beklenen faydanın yaratılabilmesi için salt iş sonuçlarına odaklanmak yerine, bu sonuçlara ulaşmada gerekli olan yapı taşlarının yerine koyulması gereklidir.

Bu amaçla öncelikle mevcut durumun tüm boyutlarda değerlendirilmesi, ileride gerçekleşebilecek risklerin belirlenmesi ve riskleri ortadan kaldırmaya yönelik proaktif planlamanın yapılması gerekmektedir. Tüm çalışmalarda şirket kültürüne uygun yaklaşımlar geliştirilerek sağlıklı, sürekli ve tutarlı iletişim sağlanmalıdır.

Özellikle organizasyon yapısı ve birleşme sonrasında oluşacak yeni iş düzeninin birleşme anlaşması aşamasında hazırlanması, birleşme ile birlikte hızlı ve süratli hareket edebilmeyi sağlarken aynı zamanda yeniden yapılanmaya yönelik iç ve dış güvenin oluşmasını sağlayacaktır. Böylelikle birleşme ile beklenen faydalara süratli ulaşmak sağlanacaktır. Günümüzde şirketler değişime hızlı adapte olabilmedeki başarıları oranında rekabetçi olabilmektedirler. Değişimi şirket olarak başarabilmenin yolu, faydalarının ve beklenen sonuçların tüm paydaşlara doğru aktarılması ve paydaşlar tarafından sahiplenmeni.

SIRF Risk Paylaşımı / Risk Analizi

Risk Değerlendirmesi konusunda yeni yaklaşıma göre İşverenler, işyerlerinde özel risklerden etkilenebilecek çalışanların durumunu da kapsayacak şekilde sağlık ve güvenlik yönünden Risk Değerlendirmesi yapmakla yükümlüdür. İşveren risk değerlendirmesi sonucuna göre alınması gereken koruyucu önlemlere ve kullanılması gereken koruyucu ekipmana karar verir.

Yeni yaklaşımın en önemli unsuru risk değerlendirmesi (risk analizi) kavramıdır. Risk, tehlikelerden kaynaklanan bir olayın, meydana gelme ihtimali ile zarar verme derecesinin bileşkesidir. Risk değerlendirmesi, tüm proseslerde, riskin büyüklüğünü tahmin etmek ve riske tahammül edilip edilemeyeceğine karar vermektir. Sistematik olarak tehlikeleri belirlemek, riskleri ortaya çıkarmak ve riskleri kontrol etmek için uygun nitel veya nicel yöntemler kullanarak yapılan çalışmaların bütünüdür.

Yeni yaklaşımın en önemli unsuru risk değerlendirmesi kavramıdır. Risk, tehlikelerden kaynaklanan bir olayın, meydana gelme ihtimali ile zarar verme derecesinin bileşkesidir. Risk değerlendirmesi, tüm proseslerde, riskin büyüklüğünü tahmin etmek ve riske tahammül edilip edilemeyeceğine karar vermektir. Sistematik olarak tehlikeleri belirlemek, riskleri ortaya çıkarmak ve riskleri kontrol etmek için uygun nitel veya nicel yöntemler kullanarak yapılan çalışmaların bütünüdür.

İş hayatında riskler;

Risk değerlendirmesi çalışmalarının işverenler açısından faydaları;

Yeni iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği işverenler;

SIRF Risk değerlendirmesi uzmanları olarak firmamız, yeni iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği işyerlerinde yapılması gerekli tüm çalışmaları ÇÖZÜM ORTAKLI Çalışma Bakanlığı sertifikalı uzman kadrosuyla yerine getirmektedir. İş yerinin tamamını kapsayacak şekilde risk değerlendirme eğitimi vermekte, organizasyon sağlamakta ve işyerine uygun teknikler seçilerek uygulama yapılmaktadır. Yapılan risk değerlendirmesi sonucu olarak gerekli dökümantasyon hazırlanmaktadır.

ZAMANLAMA:

İş yaşamında her düzeydeki yöneticinin zamanının bir bölümünü toplantıların aldığı kaçınılmaz bir gerçektir.bazı şirketlerde öylesine sık sık,uzun toplantılar yapılır amacını aşar ve asıl mevcut yapılması gereken işlerin yapılmasına zaman yetmez.işler aksar,
Genel anlamda 3 yada daha fazla kişinin bir araya gelmesi ve yüzyüze bir çalışma sürecini paylaşmalarına toplantı denir.toplantılar katılımlı yönetimi sağlama bilgi alışverişi geri bildirim ve sinerji oluşmaya yardımcı olur.
Toplantının verimli olması esasıyla işe yaramayan toplantılar zaman kaybına neden olur,zaman zaman işkenceye dönüşür birlikte oturmadan öteye bir şey katmaz insanlar bitsede gitsek der.dedirtir.
İş dünyasında çoğu kişi toplantıların zamanlarını fazla işgal ettiğini bazende sık sık olmalarından işe yaramadıklarını zaman kayıbı olduğunu şikayet eder.ama vazgeçemedikleri mutlaka toplantılardır.
Toplantıların sayısı arttıkça verimlilikte ciddi oranda düşüşler yaşanır.bir süre sonra toplantılar iş ile ilgili çözümler üretmekten çok yönetici için de çalışanlar için de angarya haline dönüşebilmekte.iş gücünü böldüğü gibi katılanalarında olumsuz önyargılara itilmesine neden olmakta.sonuç olarak yapıcı fikirler az sayıda hatta bazende hiç çıkmamasına neden olmaktadır.durum böyle olunca bir toplantı bir toplantı daha ve ömür toplanmakla geçmekte.
İş yaşamının temeli olan toplanma ve toplantıları verimli ve işe yarar hale getirmek için sırf çözüm ve analiz sunmaktayız.
Toplantıların farklı nedenleri olmakta bu yüzde sinerji bilgi alma yüz yüze sorun çözme,proje geliştirme ve uygulama aşamaları,konular hakkında nihayi karar verme,planlama rapor verme ve alınan raporları değerlendirme,liderli yada lidersiz toplanma,metotlarını uygulanabilirliğ tecrubesiyle sırf çözüm için yanınızdayız.
Sırf Her toplantı gereklimi bunu öncede planlarsak geleceğimizi şekillendirerek zaman kaybını önleriz.sırf zamanınızın kıymetini bildiğinde zaman kullanımını asgari ölçüde bazen 5 dakikalık bir toplantıyla 5 saatlik toplantıdaki verimliliği size sunmaktayız

Sırfın toplantı önerileri:

Gerekmedikçe toplanmayın,yada mesai dışı toplanmayı planlayın.
Tüm katılımcılara toplantıyı planlama görevi verin,gelen planlar içinde en uygunu seçme kolaylığı doğar.
Toplantının nasıl gittiğini bir sonraki toplantıya öneri alın.
Genel olarak toplantı öncesi yapılan hazırlık toplantıyı nasıl iyileştirebileceğinize basamak olur.
Toplantının amacını önceden tüm katılımcılara bildirin.katılanların hazırlıklı gelmelerine zemin teşkil eder zamanınızı kısaltır.
SIRF Derizki zaman geri döndürülmesi,yenilenmesi,depolanması,yerine iade konması,satın alınması mümkün olmayan pahalı ve kaybedilince bulunması mümkün olmayan kaynaktır.OBJEKTİF VE SUBJEKTİF Zaman olarak ikiye ayrılır.biri gerçek diğeri diğeri alıngandır.bazen hızlı bazen de yavaş geçer.
Gerçek zaman OBJEKTİF Ölçülebilen ve gözlenebilen saat zamanıdır.
Alıngan zaman SUBJEKTİF Olup ölçülmesi değerlendirilmesi zor zamandır.bu nedenle
Sırf zamanınızı planlamayla zamanı yönetmenize zemin hazırlamaktayız.hoşlandığınız ve hoşlanmadıklarını tesbitle öncelikli sıralama başlar.buda zamanınızı kıymetli hale gelmesine azık olur.
Yorgunluk ve plansızlık önemli işlerinizide ertelemeye iter.bu yüzde bu sorunu tesbitle ertelemede işinizin verimliliğine katık oluruz.
Çalışma masanızın üzerindeki gereksiz olanları ayırarak dikkatinizin dağılmasını önleyin.
Kararsız kalmayın kararınızı mutlaka verin.
Hayır diyememek işinize zarar verir bu yüzde hayırı sizin adınıza işiniz versin.
Zamanınızın iyi kullanımının üç yolu olup.

1-Düşük,öncelikli aktiviteleri bırakmak

2-Yaptığınız işe daha etkin olmak

3-Ehil yönetici İşlerinizin önceliklerini belirleme

sıralaması işinizin verimliliğini artırır.
Öncelikleri belirleme kriter önerimiz,
Sorumlulukları,öncelikleri,ve amaçları belirlemek,Gereksiz ve uygun olmayan faliyetleri elemek,
Yıllık,aylık,haftalık,günlük zamanı belirlemek planlamak,Beklenmedik olaylar için boşluk bırakmak.
Engellerin çoğunu elemek,Her işin sorunlarını karşınıza alarak karlı çözümler üretmek.
Gecikmeleri önlemek için önceden işinizin bitim tarihini seçin.Öncelikli olarak sıkıcı olan işten başlayın.
İşinizi ertelemeyin bitirin yarına kalan helak olur yarınları unutun bugün işinizi bitirin.
İşlerinizi küçük dilimlere ayırın tenefüs lü olarak çalışın yani molaları unutmayın.
Yapacağınız işlerin öncelik li olarak sıralamadan başlayın.
Sizi uyaracak biriyle anlaşın.danışman ……….sırf

A-D-Y-Ö-E-R-S-İ:

ADALET

Adalet, hakkın gözetilmesi ve yerine getirilmesi anlamına gelir. Haklı ile haksızın ayırt edilmesi adaletle sağlanır. Bu anlamda herhangi bir durumun adil (adaletli) olup olmadığından söz edilebilir. Adalet kavramı temelde hukuk kurallarına uygunluğu içerir. Öte yandan, adalet insanların toplum içindeki davranışlarıyla ilgili olduğundan ahlak ve din kurallarıyla da ilişkilidir.

Adalet; kısaca haklılık ve hakka uygunluktur. Öznel anlamda adalet, herkesin hakkını tanıma konusunda değişmez ve kesin istektir. Nesnel anlamda adalet, karşıt çıkarlar arasında hakka (hukuka) uygun bir denkliktir, eşitlik düşüncesidir. Adelet 4 tür altında toplanabilir. Bunlar:

Düşünürler eski çağlardan beri adalet kavramıyla ilgilenmişlerdir. Kutsal kitapların hepsinde adalete ve adil olmaya ilişkin bölümler bulunur. Eski Yunanlı düşünür Platon’a göre adalet en yüce erdemlerden biri, insanın ve devletin temel davranış kuralıdır. Aristoteles’in hareket noktasını ise eşitlik kavramı oluşturur. Ona göre, herkese eşit davranmak adalet için yeterli değildir. Bir hukuk düzeni güçsüzleri koruduğu ölçüde adaletli olabilir. Örneğin, günümüzde kişinin tükettiği herhangi bir maldan alınan katma değer vergisi adil bir vergi değildir. Çünkü kişinin gelir düzeyini dikkate almaz. Buna karşılık, kişinin geliri üzerinden alınan ve gelir düzeyi yükseldikçe vergi oranının da arttığı gelir vergisi daha adil bir uygulamadır.
18. yüzyılda Aydınlanma Çağı düşünürleri adalet kavramını daha dar biçimde tanımladılar. Onlara göre hukuka ve hukuksal eşitliğe uygunluk adalet için yeterlidir. Ne var ki, hukuk düzeni her zaman adil olmayabilir. Çünkü hukuk yasaların her durumda aynı biçimde uygulanmasını gerektirir. Oysa yargıç herhangi bir olayda yasayı uygularken, durumun özelliklerini de göz önünde bulundurmak zorundadır. Böylece genel bir nitelik taşıyan yasanın eksik yanları uygulamada giderilebilir ve adalete daha çok yaklaşılabilir.
Günümüzde adalet kavramı sosyal adaleti de kapsamaktadır. Sosyal adalet, ekonomik, sosyal ve kültürel değerlerin dağılımındaki dengesizliklerin giderilmesini, toplumdaki zayıf ve güçsüzlere devletçe yardım edilmesini içerir. Sırf size devletçe yardım edilmesi konusundaki yol haritanızı belirler.işinizle ilgili hazırlanması gereken tüm belgeleri bilgileri sizin adınıza araştırır.ve bunları bir rapor halinde size sunar.

DİNAMİK

Felsefe olarak devrimsel olup,mecazi anlamda ise hareketli,canlı etkin olarak adlandırılmaktatır.sırf biz ise devrimsel yenilik manasıyla her işletmeci dinamik olmalı yada dinamizmi kavrarken alt birimleri ile paylaşmada öncelikli olarak kendisi örnek olmalıdır.der,bu açılımla sizi daima dinamik olmanıza çözüm üreterek enerjinize temel olacak fizik bağlamında katık oluruz. Sizin kuvvetinizi harekete dönüştürürken durma noktasındaysanız hız katarız.sabit hızla yürümekteyseniz enerimizi sizinle paylaşarak varmasını hedeflediğiniz yere azami hızla ulaşmanız a çözüm için sırf yanınızdayız.
Dinamiği üç prensiple ele alırsak.
Eylemsizlik prensibi:işiniz durma noktasındaysa yani sıfırda olma halinize sizn planlarınızı alarak siznle yeni planları uyum içinde uygulayarak ilkelerinizde taviz vermede hız vererek eylemsizliğinize eylem katmak için yanınızdayız.
Temel prensip:sabit ivmenize kuvvet katarak yolunuzda sapmadan hedefe ulaşımız için tıpkı kütle ile birimi ile ivme birimi işaretinde olduğu gibi (ikisinin işareti aynı) yani sizi değiştirmeden yada değişik yollara sapmadan hedefe azami sürat için yanınızdayız.
Etki tepki prensibi: Her kişi yada kurumun gösterebileceği maksimum bir tepki kuvveti olduğu gibi Uygulanan etki kuvveti o kişi yada kurumun gösterebileceği maksimum tepkiden büyük olamaz.bu nedenle tepki prensibi ile ne kadar etki uygulanırsa o kadarda tepki ile karşılaşılır.sırf biz ise size sunacağımız kaldırabileceğiniz ağırlıkta bir etkili, planlı ,kararlı ,devrimsel,hareketli, canlı canlı bir sinerji katarak yola devamınızda çözüm için yanınızdayız.

YORUM:

Bir yazının veya bir sözün, anlaşılması güç yönlerini açıklayarak aydınlığa kavuşturma, tefsir. Bir olayı belli bir görüşe göre açıklama, değerlendirme .Gizli veya hayalî olan bir şeyden anlam çıkarma. Yasa, tüzük, yönetmelik, karar, yargı ve her türlü sözleşmelerdeki deyimlerin anlamını açıklama. Bir kitapta ileri sürülen düşüncenin daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla, kullanılan sözcük ve terimlerin açıklamasını veren yapıt. Sırf size işlerinizle ilgili yapılan olumlu yada olumsuzlukların nedenlerini yorumlar.

ÖZVERİ

Bir amaç uğruna ya da gerçekleştirilmesi istenen herhangi bir şey için kendi yararlarından vazgeçme, fedakârlık sırf size işinizin başarısı için özverili çalışma ve sonuca ulaşım için bir araçtır.

ERDEMLİ OLMAK

Günümüz dünyasında insanî değerlerden çok ciddi anlamda bir kopuş yaşadığımızı düşünüyorum. Şöyle bir arkaya dönüp baktığımda, karşımda yozlaşma, şiddet, kendini bilmezlik, gemisini kurtaran kaptan mantalitesi, adam sendecilik, diz boyu… Marka kültürüyle yatıp kalkan, bencillikten bir hayli nasibini almış, hakkını aramayı bilmeyen (hoş biz büyükler içinde daha çok ya neyse), kendi kültürüne yabancılaşmış bir kuşak yetişiyor.

Burada eksik ve çelişkili olan, yolunda gitmeyen bir şeyler var. Yani yaşamın somut, acı gerçekleri ile eğitim müfredatı arasında zıtlık var. Gerçekte bu, ülkelerin uyguladıkları ekonomik ve sosyal politikalarla doğrudan ilgilidir. Şimdi siz bir yanda dürüstlükten, insaniyetten dem vuracaksınız ama öte yanda “Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler.” kapitalist-liberal söylemleri kullanarak ve bunları uygulayarak en acımasız koşullarda insanlarınızı yaşamaya reva göreceksiniz. İşte zaten tıkanma da bu noktada başlıyor. Siz istediğiniz kadar işinizde yırtının şöyle olun, böyle yapın, insani değerler şöyledir diye. Eğer “söylediklerimizin” yaşamda bir karşılığı yoksa daha doğrusu ağzımızdan çıkan sözler, yaşanılır kılınamıyorsa boşa kürek sallanıyor demektir bir bakıma. Bu da evde, işyerinde, sokakta mutsuz insanlar demek.

Bu noktada elbette ki şunu vurgulamak elzem sanırım: Her şeyi ama her şeyi belirleyen, mihenk taşına vurmamızı sağlayan tek ölçüt var: “yaşam”. Birçok insan “söz söylemek”e gelince laf ebeliğinde ne kadar mahir olduğunu gösterirken, iş, o söylediği sözü uygulamaya gelince ne yazık ki apışıp kalıyor. Diyelim ki yardımsever olduğunuzu her fırsatta ve koşulda “dile getirirken” yardıma muhtaç, aciz bir insana omuz vermeyişiniz sizin tutarsız bir yapınızı göstermenin ötesinde erdemli olmayışınızı da örnekler. Buradan hareketle söz ve eylem birliği her şeydir. Ötesi hiçbir şeydir. İşte sırf erdemlilikse, insan olmaksa; işte yaşam da orada. Yanı başımızda.. Düzeltmeye, kurmaya niçin önce kendimizden başlamıyoruz? Hiç olmazsa insanın kendine karşı dürüst olması bu kadar zor mu? Ah o maskelerimizi bir atabilsek, belki de üzerimizde taşıdığımız o gereksiz ağırlıktan da kurtulabileceğiz

RESİM

Sırf işinizin başarısı için size yararlı olan resimleri çekerek resimle yola çıkmanıza katkı sağlar.bu nedenle başarının sırlarında biride işinizin resmini yapmak işte sırf işinize ehil ressam ve sizinle fotoğrafları analiz etmektedir.

SABIR

Sabır; acıya, zorluğa, haksızlığa ve başa gelen üzücü olaylara dayanma gücüdür. Bir felakete veya belaya uğrayanın telaş ve feryat etmeden, her şeyin Cenâbı ALLAH’tan geldiğinin bilinci ile, bu sıkıntıya sonuna kadar tahammül göstermesidir. Rabbinin hüküm vermesi için sabret..."
Sıkıntı, eziyet, haksızlık, hastalık, sakatlık, fakirlik v.s. gibi ıztıraplar da, isyan etmeden onlara karşı koymak, direnmek ve sabır ederek tevekkül (ALLAH’ı vekil etme) sahibi olunmalıdır. Nefsin kötü eğilimlerini dizginleyerek, İlâhî Yasa’ların emir ve yasaklarına uyma sabırlılığı gösterilmelidir. Savaş zamanlarında; düşmana karşı hazırlıklı olmak, yılmamak, bütün gücünü seferber ederek sonuna kadar sabırla karşı koymak suretiyle düşman geçilmelidir. Ancak sabır ile zafere ve mutluluğa ulaşılır.
Sabret! Senin sabrın da ancak ALLAH’ın yardımıyladır. İşlerinde sana karşı koplolar ve acımasız hilelere karşı üzülme. Yaptıkları hileden dolayı sıkıntıya düşme.çünki sırf inanıyorsan üstün olan sensin.başarının temeli sabırdır

İLETİŞİM NEDİR?

İletişim kavramının farklı alanlarda birbirinden farklı anlamlarda kullanılmasına ilişkin yapılan bir araştırmada, 15 ayrı anlamda kullanıldığı belirlenmekle birlikte iletişim sözünün konumuz bağlamında ilk çağrışımı, insanlar arasında duygu, düşünce ve bilgilerin her türlü yolla başkalarına bildirimi olmaktadır.Tüm yaşamı boyunca, psikolojik olarak insanın, varlığını bildirmek ve varlığının farkındalığının kendisine bildirilmesi ihtiyacı vardır.Bu ihtiyaç içindeki insan, sözlü veya sözsüz çeşitli iletişim yollarına kaçınılmaz olarak başvurur. Her türlü iletişim insanın psikolojik gereksinmelerinin sonucudur. Kendisini tanıması, tanıtması ve dönüt alarak kendini değerlendirmesinde bu iletişim süreçleri önemli rol oynar. Kişiler arası iletişimle ilgili olarak yapılan tanımların buluştuğu nokta bu iletişimin psikolojik nitelikli bir bilgi alışverişi olduğu yolundadır(Capelle 1987). Evrim merdiveninin en üst basamağını işgal eden, en evrimli canlı olarak tanıdığımız insan jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır.Ancak düşünürken, konuşurken, yazarken, dinlerken sürekli olarak, sembollerden oluşan dili kullanmaktayız.
İletişim genel olarak insanlar arasındaki düşünce ve duygu alışverişi olarak ele alınmaktadır.
Sırf her iletişimde mesajı ileten bir kaynak vardır. Kaynak mesajı kodlayarak göndereceği şekle sokar. Uygun bir kanal yardımıyla mesaj alıcıya gönderir ve alıcı onu çözümler. iş ortamında çok yönlü bir iletişim söz konusudur. Bazen bir reklamla gönderilen mesaj bir başka bir işveren üzerinde daha etkili olabilir. Ayrıca iş iletişimi de çok yoğundur ve bu aynı anda birçok duygu ve düşünce harekete geçtiği iş dersinin akışını etkiler. Kuşkusuz her zaman mesajlar gönderildiği gibi anlaşılmaz. Sık sık yanlış anlamalar ortaya çıkabilir.
Bu durum kaynağın duygu ve düşüncelerini uygun iletişim biçimine çevirememesi, doğal davranmaması, alıcının gönderilen mesajı çözümleyememesi vb. nedenlerden kaynaklanıyor olabilir.
Sözel olmayan iletişim
Sözel olmayan iletişim beden diliyle yürütülür. Örneğin, bir işverenin yaptığı bir konuşmadan sonra dinleyicilerin gözlerinin parlaması bir beğeni ifadesidir. Bir şeyi önemseyip önemsemediğimizi, sıkılıp sıkılmadığımızı, yorgun olup olmadığımızı beden diliyle anlatırız. Sözel olmayan, iletişim öğrenme-öğretme süreçlerinde de önemlidir. Tarafların birbirine yakın durup durmaması, vücutların duruşu, yüz-göz ifadeleri ve jestleri sözel mesajlara anlam katar ya da anlamı karıştırır.

Sırf Öğretimsel ortamlardaki beden dili örnekleri

ANLAM ÖRNEK DAVRANIŞLAR

Dinlemeye açıklık

Başı ve vücudu öne eğmek, ellerini bir araya getirmek, çenesini avucunun içine almak

Dostça duygular

Sık sık gülümseme, ceket ya da gömleğinin düğmesini açmak, göz iletişimi kurmak

Onaylama

Saçını okşama, omuzuna dokunma

Derin düşünme

Burnunun üst kısmını kaşıma

Konuşmayı kesmek isteme

Kulağına dokunma, işaret parmağını dudağına götürme, elini konuşanın koluna koyma

Düş kırıklığı

Ellerini birbirine vurma, yumruğunu masaya vurma

Reddetme

Parmağıyla burnuna dokunma, ceket ya da göleğini ilikleme

Savunmacı duygular

Kollarını ve bacaklarını göğüs hizasında çapraz olarak tutma

Üstünlük

Parmağıyla işaret ederek konuşma

Oyalama

Gözlük temizleme, kalemi dudaklarına değdirme

Uzak durmak isteme

Elini kaşına koyma, başını alçaltma, ayaklarını masaya koyma

Etkileşimi kesme

Konuştukları insana bakmama, başını kaldırma, kişisel eşyalarını alarak ayağa kalkma

Sırf beden dilinizle sizi iletişim ağına katar…