info@sirfdanismanlik.com.tr Sırf Danışmanlık Hizmetleri

İhracat Teşvikleri

Ar-Ge Yardımları

ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (AR-GE) YARDIMINA İLİŞKİN TEBLİĞ (98/10 sayılı Tebliğ*)
Mezkur Tebliğ kapsamındaki düzenlemeler doğrultusunda Araştırma-Geliştirme (AR-GE)Projeleri:
• Yeni bir ürün üretilmesi,
• Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi,
• Maliyet düşürücü ve standart yükseltici mahiyette yeni tekniklerin uygulanması,
• Üretimle ilgili olarak yeni bir teknoloji geliştirilmesi veya yeni teknolojinin yurt koşullarına uyumu konusunda bilimsel esaslara uygun ve araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek mahiyette hazırlanacak çalışma ve teknoloji uyarlamasını ifade etmektedir.Çevre Maliyetleri Desteklenmesi

ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (97/5 sayılı Tebliğ)
Uluslararası pazarlarda imalat ve yazılım sektörünün rekabet gücünün arttırılması ve çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesini teminen akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınacak kalite, çevre belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin harcamaların belirli bir bölümü Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmaktadır.Dahilde İşleme İzin Belgesi

Devletin imalatçı ve ihracatçıya sunduğu en etkili ihracat desteğidir.
İthalatta %26’ ya varan istisnalarla ihracatta rekabet için her imalatçı ve ihracatçı alabilir.
İthal edeceğiniz hammaddelerde Gümrük Vergisi, KKDF Fonu, KDV, VRHİ, yerli alacağınız hammaddelerde KDV oranı kadar vergi İstisnalarından yararlanmak için Dahilde İşleme İzin Belgesi almayı ihmal etmeyiniz.
Belge alınması ve belge kullanım aşamasında firmanız adına yapılacakların takibi, bilgilendirilmesi ve zamanın işlemlere başlanması firmanızın istediği ve bir danışmandan beklediği hizmetse SIRF’a danışmadan karar vermeyiniz.Eğitim ve Danışmanlık Yardımı

Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin çalışanlarının kalite, verimlilik, yönetim teknikleri, tasarım, uluslararası pazarlama vb. ile dış ticaret işlemleri konusundaki eğitim giderleri ile bu konularda alınacak danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderlerin ve ülkemizde düzenlenen tasarım yarışmalarında dereceye giren tasarımcıların, tasarım konusunda yurt dışı eğitim giderlerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan (DFİF) karşılanması amaçlanmaktadır.

Yetkili Kuruluş:Dış Ticaret Müsteşarlığı
Başvuru Mercii:İGEME, İhracatçı Birlikleri
Yararlanan Firmalar:Sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler, yazılım sektöründe iştigal eden şirketler ile tasarımcılar
Destek Süresi:Eğitim: Program bazında azami 6 ay
Danışmanlık:En fazla 3 yıl
Tasarım:En fazla 1 yıl
Destek Oranı:Eğitim % 90;Danışmanlık % 75;Tasarım % 100

Hariçte İşleme İzin Belgesi

Firmanız tarafından yurtdışına (Serbest Bölgeler dahil) daha ucuz maliyetle işlenmek üzere gönderdiğiniz ürünlerinize ithalat esnasında GÜMRÜK + KDV İSTİSNASI muafiyetinden yararlanmak için Hariçte İşleme İzin Belgesi almayı ihmal etmeyiniz.

Hayvancılık Destekleri

ZİRAAT BANKASI TARIM VE HAYVANCILIK HİBE DESTEKLERİ
Uygulama Süresi: 01.01.2011 - 31.12.2011
Önemli Not:Tasfiye olunacak alacaklar/vadesi geçen alacaklar, hesabında borcu bulunan veya bu hesaplarda kayıtlı olan borçları ertelenmiş/taksitlendirilmiş veya yeniden yapılandırılmış olup, geri ödeme süreci devam eden üreticilerimize indirimli (sübvansiyonlu) kredi kullandırılamamaktadır.

İstihdam Yardımı

Sektörel Dış Ticaret Şirketi unvanını haiz firmaların münhasıran dış ticarete ilişkin işlemlerini yürütmek üzere konusunda tecrübeli ve yüksek öğrenimli yönetici ve eleman istihdamının sağlanması amaçlanmaktadır.
• Başvuru Mercii : DTM (İhracat Genel Müdürlüğü)
• Yararlananlar : SDŞ
• Destek Oranı : % 75
• Desteklenecek Eleman Sayısı : 1 Yönetici & 2 Eleman
• Destek Süresi : 1 yıl (azami)

Meyve ve Seracılık Destekleri

Sırf geçmişten gelen yoğun bilgi birikimi ve tecrübesi ile, ülkemizin, tamamen yurt dışına bağımlı olduğu seracılık sektöründeki mevcut teknoloji boşluğunu doldurmak amacıyla yoğun arge çalışmaları sonucu kontrollü tarıma yönelik bir çok ürün tasarımlamış ve geliştirmiştir.
Sırf , bilimsel bir araştırma ve geliştirme ürünü olarak, ülkemizde ilk defa dünya standartlarını, ileri teknoloji, işlev ve kaliteyi ortaya koyduğumuz çalışmalar sonucu geniş bir ürün yelpazesiyle, seracılık sektöründeki dışa bağımlı olduğumuz çözümler ve yeniliklerin birçoğunu ülkemiz ekonomisine kazandırarak modern sera işletmelerinin adresi olmuştur.

Pazar Araştırması ve Desteği

PAZAR ARAŞTIRMASI VE DESTEGİ PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARLAMA DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ - 2006/6
Yetkili Kuruluş:Dış Ticaret Müsteşarlığı
Başvuru Mercii:İGEME ve İhracatçı Birlikleri
Yararlananlar:Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile yazılım sektöründe iştigal eden şirketler

Desteğin Kapsamı
• Ürünleri ve/veya sektörleriyle ilgili olarak gerçekleştirilen pazar araştırması projelerine ilişkin giderleri, şirketler için %70, SDŞ’ler için %80 oranında ve proje başına en fazla 10.000 ABD Doları,
• Yurt dışına yönelik pazarlama stratejileri ve eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla Müsteşarlıkça uygun görülen pazar araştırması hizmeti veren kurum ve/veya kuruluşlardan satın alacakları pazar araştırması raporları ve istatistikler vb.’ne ilişkin giderler ile bu kurum ve/veya kuruluşlara üyelik giderleri, şirketler için %50, SDŞ’ler için %60 oranında ve yıllık en fazla 20.000 ABD Doları,
• Müsteşarlık tarafından koordine edilen ve tek bir sektör bazında gerçekleştirilen sektörel nitelikli ticaret heyeti programlarına iştirak etmeleri halinde katılım giderleri, şirketler için %50, SDŞ’ler için %60 oranında ve program başına en fazla 10.000 ABD Doları, Ürünlerinin yurt dışına yönelik olarak elektronik ortamda pazarlanabilmesi amacıyla Müsteşarlıkça uygun görülen ve nihai tüketiciye yönelik olmayan e-ticaret sitelerine üyelik giderleri, şirketler için %50, SDŞ’ler için %60 oranında ve yıllık en fazla 10.000 ABD Doları, destek sağlanmakta.

Tarımda İhracat Destekleri

Yatırım Teşvik Belgesi tasarrufları yatırıma yönlendirmek suretiyle, katma değeri yüksek, ileri ve uygun teknolojileri kullanarak bölgeler arası dengesizlikleri gidermek, istihdam yaratmak ve uluslar arası rekabet gücü sağlamak için yatırımların devlet tarafından desteklenmesi amacıyla verilen bir belgedir.
Yatırım Teşvik Belgesi almak ve devlet yardımlarından yararlanmak en tabii hakkınızdır.
Bu haklardan yararlanmak için, bilgi tecrübe, teknik altyapıya sahip sırf, 2006 dan beri tecrübesi, ile hizmetinizdedir.
Bilgilendirme: Yatırım Teşvik ve portföyündeki işlerle ilgili sorularınızı hemen, portföyünde bulunmayan sorularınızı araştırarak cevaplandırır.
Yatırım Teşvik belgesi almadan yatırıma başlamayınız, sırf’ı arayınız.
Sorularınıza cevap vermek, teknik ve takip hizmetleri sunmak ve sonuçlandırmak görevimizdir.
TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA YARARLANILAN DEVLET YARDIMLARI
FAİZ DESTEĞİ: Kredi desteği yerine tüm yatırım bölgeleri için, en az bir yıl vadeli yatırım amaçlı kredilere YTL bazında 5 (beş) puan, Döviz bazında 2 (iki) puan faiz desteği sağlanması karara bağlanmıştır.
FAİZ DESTEĞİ SINIRLARI: Azami yatırım kredisi faizi desteği miktarı, AR-GE ve çevre yatırımları için 300.000.-TL, KOBİ yatırımları için 200.000.-TL kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlar için 1.000.000.-TL’yi, AR-GE yatırımlarına yönelik işletme kredisi faizi desteği ise 100.000.-TL’yi geçemez.
GÜMRÜK ve FON MUAFİYETİ: İthal edilecek makine ve teçhizatlar için Gümrük Vergisi ve KKDF fonu muafiyeti,
KDV İSTİSNASI: Üretim hattında kullanılan İthal-yerli makine ve teçhizata uygulanan KDV istisnası muafiyeti .

Türk Malı İmajının Desteklenmesi

Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri
Ürünleri ile ilgili kalite belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin harcamaları.
TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili olarak istihdam edilen moda/endüstriyel ürün tasarımcısı giderleri (aynı anda en fazla 3 tasarımcı)
Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri
Mağazalara ilişkin uygun mahal araştırmasına yönelik danışmanlık, konsept mimari çalışmaları, dekorasyon, demirbaş, kira harcamaları ile mağazanın kiralanmasıyla ilgili hukuki danışmanlık ve belediye giderleri (1 yıl içinde en fazla 10 olmak üzere 5 yılda 50 mağaza); demirbaş-dekorasyon giderleri en fazla 100.000 $
Ofis, depo, showroom, satış sonrası servis vb. yurtdışı birimlerine ilişkin kira, dekorasyon, demirbaş, komisyon giderleri
Farklı markaların satıldığı showroom/büyük mağaza (department store), hipermarketlerde kiraladıkları reyon/showroom/gondol/satış alanlarına (floor display) ilişkin kira, dekorasyon, hizmet ve/veya komisyon harcamaları,
Franchise vermesi halinde, franchising sistemi ile yurt dışında açılacak ve faaliyete geçirilecek mağazalara ilişkin dekorasyon harcamaları mağaza başına en fazla 50.000 $ olmak üzere 1 yılda 10 mağazaya, 5 yılda toplam 50 mağazaya kadar
İş yönetimi kapsamında satın alacakları her türlü danışmanlık giderleri desteklenmektedir.
“Marka Destek Programı”ndan “TURQUALITY® Destek Programı”na geçen bir şirketin yararlanabileceği toplam destek süresi 72 ayı geçemez.

Türk Ürünlerinin Markalaşması

TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY®’NİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (2006/4 sayılı Tebliğ)

Uluslar Arası Fuar Destekleri

ULUSLARARASI NİTELİKTEKİ YURT İÇİ İHTİSAS FUARLARININ DESTEKLENMESİ (95/7 sayılı Tebliğ)
Uluslararası nitelikteki yurt içi ihtisas fuarlarının dış dünyaya tanıtımının yapılması ve söz konusu fuarlara uluslararası düzeyde katılımın artırılması amacına yönelik bir destektir. Müsteşarlıkça belirlenecek kriterlere uygun yerli organizatörlerin fuar öncesinde ve esnasında gerçekleştirecekleri tanıtım ve promosyon faaliyetlerine ilişkin giderleri belli bir oranda Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmaktadır.
Başvuru Mercii : İhracatçı Birlikleri
Yararlananlar : Yerli Fuar Organizatörleri
Destek Oranı : % 50

Desteğin Kapsamı:
• Yurt dışı tanıtım faaliyetleri 25.000 ABD Dolarına kadar %50 oranında
• Önemli alıcıların ulaşım giderleri 15.000 ABD Dolarına kadar %50 oranında
• Fuarın konusuyla ilgili seminer, konferans, panel ve ödüllü yarışma giderleri 5.000 ABD Dolarına kadar %50 oranında desteklenmektedir.

Vergi Resmi Harç İstisna Belgesi

İhracatın artırılması, ihraç ürünlerine uluslararası piyasalarda rekabet gücü kazandırılması ve ihraç pazarlarını geliştirilmesi için İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde “Vergi, Resim ve Harç İstisnası” uygulaması vardır.
İstisnalardan yararlanmak için Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgesi almayı ihmal etmeyiniz.
• sırf Belge alımı ve kapatılıncaya kadar firmanıza danışmanlık hizmeti verir,
• Belge alım başvurusunu yapar, kurumdan takip eder, sonuçlandırır,
• Belge süre bitiminden önce taahhütlerinizle ilgili risklerinizi bildirir.
• Belgenizin süre uzatımı ve belge ile ilgili her türlü değişiklikleri, zamanında yapar.
Belge kapatma dosyası hazırlanması, takibi ve kapatma işlemlerinin sonuçlandırılmasını sizin için en seri sağlar.
a-iptal talebi işlemleri:Zamanında büyük ümitlerle alınan her belgenin, başarılı bir çalışma ile ithalat ve ihracat gerçekleşmeleri yapılarak belgenin kapatılabileceği gibi, gerçekleşmeyen ithalat ve ihracat işlemleri için belgenin iptal ettirilmesi firmanızın doğal hakkıdır.
Belgeniz kapsamında herhangi bir ihracat veya ithalat işlemi (gerçekleşme) yapılmamış ise belgeniz iptal edilmesi gerekmektedir. Sırf belgenin iptaline çözüm ortağınızdır.
b-kapatma talebi:Kapatma Süresi:Hariçte işleme izin belgesi ihracat taahhüdünü kapatmak için belge süresi sonundan itibaren en geç 1 (bir) ay içerisinde başvuru yapılması zorunludur. Belge sahibi firmanın 1 (bir) ayın bitimine kadar ihracat taahhüdünü kapatma yapmaması halinde müeyyide uygulanarak belge resen kapatılır.
c-revize talebi işlemleri: İthalat ve ihracat listenizde yer alan mamullerinizin ihtiyacınıza uygun ilave hammadde veya ihraç ürün artışı yada değişikliği talebinde bulunabilirsiniz.
d-süre talebi işlemleri:Belge süresinin bitimine müteakip en geç bir (1) ay içinde başvurulması gerekmektedir.

Yurt Dışı Fuar Desteği

• Yurt dışı fuar organizasyonunu düzenlemek üzere Müsteşarlıkça görevlendirilen organizatöre katılımcı tarafından ödenecek katılım bedelinin %50’si katılımcıya ödenmektedir. Destek tutarı;
• Yurt dışı fuarın genel nitelikli Milli Katılım veya Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde 10.000 ABD Dolarına,
Sektörel nitelikli Milli Katılım veya Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde ise 15.000 ABD Dolarına kadardır.

Yurt Dışında Ofis-Mağaza Desteği

YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (2010/6 sayılı Tebliğ)
Yurtdışı Onay Merci : Ticaret Müş./Ataşeliği veya Kons.
Yetkili Kuruluş : Dış Ticaret Müsteşarlığı
Başvuru Mercii : İhracatçı Birlikleri
Başvuru süresi : 6 ay
Destek Süresi : 4 yıl
Yararlananlar : Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyet gösteren şirketler ile İşbirliği Kuruluşları (Üyeleri için işbirliği faaliyeti gerçekleştiren İhracatçı Birlikleri, İl Ticaret ve Sanayi/Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Sektörel Üretici Dernekleri veya imalatçıların kurduğu dernek-birlik veya kooperatifleri)