info@sirfdanismanlik.com.tr Sırf Danışmanlık Hizmetleri

Garanti Belgesi

Garanti Muafiyet Belgesi

Garanti belgesi ile satılmak zorunda olan bir malın imalatının veya ithalatının yalnızca bir gerçek veya tüzel kişiliğin siparişi üzerine, özel olarak gerçekleştirilmesi durumunda; satıcı ile tüketici arasında satış sonrası hizmetlerini de kapsayacak şekilde bu Yönetmelik hükümlerine uygun yazılı bir sözleşmenin bulunması kaydıyla ve ayrıca kendi ihtiyacında kullanılmak üzere yapılacak imalat veya ithalatlarda, garanti belgesi düzenleme zorunluluğu aranmaz.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Garanti Muafiyet Belgesi almak sureti ile ithalat gerçekleştirilir.

Mevzuat

Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelikte
Sanayi ve Ticaret Bakanlığından
Resmi Gazete Tarihi: 14/06/2003
Resmi Gazete Sayısı: 25138
Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; hangi malların garanti belgesi ile satılmak zorunda olduğunu, bunların azami tamir sürelerini ve garanti belgesinin onaylanmasına ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik

SATIŞ SONRASI HİZMETLERİ YETERLİLİK BELGESİ
Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi, yurt içinde üretilen veya ithal edilen sanayi malları ile ilgili olarak, Bakanlıkça tesbit ve ilan edilen kullanım ömrü süresince imalatçı ve/veya ithalatçılar tarafından verilmesi zorunlu montaj, bakım, onarım hizmetleri için, yeterli teknik kadro, takım, teçhizat ile Bakanlıkça belirlenen miktarda yedek parça bulunduğunu gösteren ve firmanın unvanı ile merkez adresine göre düzenlenen belgeyi ifade eder.

Telekominikasyon İzinleri

İthal edilecek telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanlarının, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yayımlanan Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği’ne uygun ve güvenli olması zorunludur.
Elektronik kimlik bilgisine haiz cihazlar için kayıt başvurularının Kurum merkez binasında yer alan Bilgi Teknolojileri ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığına yapılması gerekmektedir.
Daha detaylı bilgi ve işlemleriniz için sırf Danışmanlık Hizmetleri Yetkilisi ile Görüşmekten Çekinmeyin .

TSE Belgesi

TSE Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi; Türk standardı bulunan konularda, İmalata Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmış firmaların söz konusu ürünlerinin ilgili Türk standardına uygunluğunu belirten ve akdedilen sözleşme ile TSE Markası kullanma hakkı verilen firma adına düzenlenen ve üzerinde TSE Markası kullanılacak ürünlerin ticari Markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten, geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir.