info@sirfdanismanlik.com.tr Sırf Danışmanlık Hizmetleri

Teşvik Kapsamındaki İller

Teşvik Kapsamındaki İller

YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ KAPSAMI GENİŞLETİLDİ - YARARLANMA ŞARTLARI DEĞİŞTİ - ANCAK MEVZUAT VE UYGULAMA KARMAŞASI DEVAM ETMEKTEDİR
I. GİRİŞ
18.05.2005 tarih ve 25819 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5350 sayılı Kanun ile 5084 sayılı yatırımların ve istihdamın teşviki ile ilgili Kanunda değişiklikler yapılmıştır. 01.04.2005 tarihinden itibaren, 13 il daha teşvik uygulaması kapsamına dahil edilmiştir. Ayrıca anılan Kanunla teşvik uygulamasından azami yararlanma süresi yeniden düzenlenmiş, Kanun kapsamındaki illerde gerek yeni faaliyete başlayan, gerekse öteden beri faaliyette bulunan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin asgari otuz işçi çalıştırmaları şartı getirilmiş ve teşvik uygulaması kapsamında değerlendirilecek işçi sayısı artırılmıştır
Genel olarak 30 ve daha fazla personel istihdam eden işletmelere yönelik hale getirilen Gelir Vergisi, SSK işveren hissesi teşviği ve enerji teşviği bu yönüyle daraltılırken yasa kapsamında bulunan 36 ile; Artvin, Çorum, Elazığ, Kastamonu, Kütahya, Kahramanmaraş, Nevşehir, Niğde, Rize, Trabzon, Tunceli, Karaman, Kilis illeri de dahil edilmek suretiyle il sayısı 49’a çıkarılmış bulunmaktadır.
Bilindiği üzere 5084 sayılı Kanunun amacı; bazı illerde vergi ve sigorta primi teşvikleri uygulamak, enerji desteği sağlamak ve yatırımlara bedelsiz arsa ve arazi temin etmek suretiyle yatırım ve istihdam imkanlarını artırmak.
• Kanun ile getirilen teşvikler vergi ve sigorta primi teşvikleri ile enerji desteği açısından Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığınca 2001 yılı için belirlenen fert başına gayrisafi yurt içi hasıla tutarı 1500 ABD Doları veya daha az olan illeri, ve bu iller dışında kalan ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca 2003 yılı için belirlenen sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre endeks değeri (–) olan illeri,