info@sirfdanismanlik.com.tr Sırf Danışmanlık Hizmetleri

Yatırım Teşvikleri

AB Hibe Destekleri

1. Hibe Programı Nedir?
AB-Türkiye Mali İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel kalkınma programlarında belirlenen öncelik alanlarında hibe programı uygulamasıyla projeler desteklenmektedir. Bu çerçevede programların öncelik alanlarında belirlenecek şartlara uygun olarak hazırlanan projelerden yarışma ortamında seçilecek başarılı projeler hibeden yararlandırılmaktadır.

ÇED Belgeleri

ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi): Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmalardır.

Kosgeb Destekleri

Genel Destek Programı
PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ
• Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’ler ile KOSGEB hedef kitlesine yeni dahil olmuş sektörlerdeki KOBİ’lerin de mevcut KOSGEB desteklerinden faydalanması,
• KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması,
• Mevcut KOSGEB desteklerinin revize edilerek daha fazla KOBİ’nin bu desteklerden yaygın şekilde faydalanması,
• KOBİ’lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi,
• KOBİ’lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi. .

Kullanılmış Komple Tesis İthali

Komple tesis ithalatı sadece Yatırım Teşvik Belgesi alınması halinde mümkündür.
Yatırım Teşvik Belgesi alınması halinde; Gümrük + KDV ve KKDF ödemeden Kullanılmış Komple tesisinizin ithalatını yapabilirisiniz.
Tesisi siparişi vermeden ve tesisiniz gümrüğe gelmeden önce Yatırım Teşvik Belgesi almayı ihmal etmeyiniz.
Komple tesis ithalatı ve Yatırım Teşvik Belgesi işlemleri için 4M Teşvik Proje uzmanlarını aramaktan ve bilgi almaktan çekinmeyiniz.

Kullanılmış Makine İzinleri

İmalat Sanayinde kendi ihtiyacınıza istinaden üretim tesisinizde kullanmak üzere ithal edeceğiniz Eski, Kullanılmış veya Yenileştirilmiş olarak İthal edeceğiniz makine ve teçhizatlar izne tabidir.
İthal İznine tabi olan ve olmayan makineler listesi aşağıda ekli tebliğde sunulmuştur.
Yatırım Teşvik Belgesi alınmamış ise 1.ve 2.bölgelerde gerçekleştirilecek yatırımlarda 1.000.000-TL,3.ve 4.bölgelerde gerçekleştirilecek yatırımlarda 500.000-TL üzerindeki Kullanılmış ve yeni makine ve teçhizat ithalatlarınız için Yatırım Teşvik Belgesi alabilirsiniz.
Yatırım Teşvik Belgeniz bulunması halinde; Gümrük Vergisi + KDV ve KKDF ödemeden Kullanılmış Makinelerinizi Yatırım Teşvik Belgenize ilave ederek ithalatını yapabilirsiniz. .

Turizm Yatırımları

Özellikle dış turizme dönük rantabl bir turizm yatırımı yapmak ve turizm sektörüne sağlanan teşviklerden yararlanmak için, yapacağınız yatırımın mutlaka Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belgelenmesi gerekmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik" koşulları uyarınca .Yatırım İstihdam Teşvikleri

Turizm işletmelerinin, turizmi teşvik kanunu ve diğer mevzuatta yer alan teşvik tedbirleri ile istisna, muafiyet ve haklardan yararlanabilmeleri için, Turizm Bakanlığı’ndan 2634 Sayılı Turizm Teşvik Kanunu uyarınca “Turizm İşletmesi Belgesi” veya “Turizm Yatırım Belgesi” almaları zorunludur. Turizm Yatırımı Belgesi almadan da Turizm İşletmesi Belgesi alınabilmektedir.Yatırım Teşvik Belgesi

Devlet Yatırım Teşvik Belgesi Hazine Müsteşarlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü’nce Her sektörün öncelikleri belirlenerek yatırım teşvik belgesi tebliğ ve mevzuatlara göre hazırlanır.
Yatırım Teşvik Belgesi birçok çeşitlilik arz eder; Komple yeni yatırım teşvik belgesi, Tevsi kapasite artışı yatırım teşvik belgesi, Modernizasyon yatırım teşvik belgesi, Darboğaz giderme yatırım teşvik belgesi, Tevsi nakil yatırım teşvik belgesi çeşitlendirmelerle yatırım teşvik belgesi düzenlenirken yatırımın cinsi ibaresinin karşısına mutlaka yapacağımız yatırımın Tevsimi, komple yeni yatırımı vb ibareyi belirtmemiz gerekecektir.