info@sirfdanismanlik.com.tr Sırf Danışmanlık Hizmetleri

Yatırım Teşvik Belgesi Kapatma

Yatırım Teşvik Belgesi Kapatma

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPATMA İŞLEMLERİ İÇİN İSTENEN BELGELER
Yatırımı Tamamlama Vizesi (kapatma)
1 - Yatırım Teşvik Belgesi aslı.
2 - Döviz ve Kredi Kullanım Formu aslı.
3 - En son harcamaları gösteren yatırım takip formu.
4 - İthal, yerli ve ek ithal,yerli makine ve teçhizat listeleri.
5 - Çeki listesi fotokopileri.
6 - Gümrük Giriş Beyannamesi fotokopileri.
7 - Yerli Makine ve teçhizatlara ait fatura fotokopileri.
8 - Yatırım kapsamında kredi kullanılıp kullanılmadığına dair T.C. Merkez Bankası yazı aslı.
9 -Yatırım kapsamında diğer banka ve kredi kuruluşlarından kredi kullanılıp kullanılmadığına dair sermaye şirketlerinde yönetim kurulunca, şahıs şirketlerinde firma sahibi tarafından tanzim edilecek taahhütname.
10 -Yatırım kapsamında dış kredi kullanılması halinde ilgili bankalardan alınacak yazılar. (Belgede dış kredi ön görülmüşse)
11 - Yatırım Teşvik Belgesi ne konu yatırıma ait harcamaları gösteren, Yatırım Teşvik Belgesi ndeki yatırıma başlama tarihi itibariyle “Başlangıç” ve belge kapsamında yapılan harcamanın yapıldığı tarih itibariyle de “bitiş” bilançoları. (İlgili Vergi Dairesince tasdik edilerek aslı gönderilecektir) Ara bilançoların tasdiki hususunda Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü tarafından Valiliklere 29.08.1988 tarih ve 53203 sayılı yazı yazılmıştır.
12 - Noterden tasdikli geçerli imza sirküleri.
13 - Sermaye arttırımı ile ilgili T.T. Sicili Gazeteleri.
14 - Noterden tasdikli bina ruhsatı ve yapı kullanımı izin belgesi. (bina inşaat harcaması mevcut ise)
15 - Üzerinde satış fiyatı bulunan noterden tasdikli arsa tapusu. (arazi-arsa harcaması mevcut ise)
16 - Defter kayıtlarındaki sıraya göre tanzim edilmiş, ithal ve yerli makine ve teçhizat listeleri.
17 - Arazi-arsa, bina-inşaat ve diğer yatırım harcamalarına ait fatura fotokopileri ve aynı sıra ile hazırlanmış listeler.
18 - Kapasite Raporu.(Yatırımın tamamlanmasını müteakip onaylatılmış)
19 - Kur farkı varsa tevsik eden bilgi ve belgeler.
20 - Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yatırımın kapasitesi ile uyumlu atık su arıtma tesisi kurma şartı olup, yatırım yeri de Organize Sanayi Bölgesinde olan yatırımlarda; “Atık su arıtma işlemi Organize Sanayi Bölgesince yapılıyorsa” bunu belirten ilgili Organize Sanayi Bölgesinden alınacak yazı.
21 - Turizm yatırımlarında turizm işletme belgesi
22 - Sağlık yatırımlarında Sağlık Bakanlığından alınacak İşletme Ruhsatı.
23 - Eğitim yatırımlarında Milli Eğitim Bakanlığından Alınacak Ruhsat.
24 - Gemi İnşa yatırımlarında Noter tasdikli olarak, Gemi Tasdiknamesi sureti Denizeelverişlilik belgesi sureti Klas sertifikası sureti Gemi yapımı belgesi sureti
25 - Müteahhitlik yatırımlarında ihale makamından onaylı geçici kabul tutanağı veya yatırım teşvik belgesi kapsamında verilen bütün makine ve teçhizatın söz konusu işle ilgisi kalmadığına dair ihale makamı yazısı.
26 - Yat yatırımlarında Turizm İşletme Belgesi
27 - Çekici, Otobüs ve Kiralık otomobil yatırımlarında ;İthal araçlar için 5 yıl, yerli araçlar için ise 2 yıl müddetle ahara devir, temlik ve satış vaadi senedi ile devredilemez şerhi düşülmüş trafik ruhsatnameleri.
28 - Çekici yatırımlarında Uluslararası Nakliyeciler Derneklerinden birine üyelik belgesi ile C1 ve C2 yetki belgesi.
29 - Otobüs yatırımlarında B1 ve B3 yetki belgesi.
30 - Finansal Kiralama yatırımlarında teslim ve tesellüm belgesi. (Yatırımcının imza sirkülerine uygun olarak hazırlanmış
VEKALET
Yatırım teşvik belgesi vize (kapatma) işlemini Ankara Danışmanlık yapacaksa,Yatırım Teşvik Belgesi Almak yada, Kapatmak İçin-SIRF DANIŞMANLIK ÇÖZÜM İÇİN YANINIZDAYIZ.